Karlstadpartiet överklagar kommunens beslut att avskriva anmälan om miljöbrott

Karlstadpartiet överklagar kommunens avskrivningsbeslut till Länsstyrelsen

Karlstadpartiets fullmäktigeledamot Peter Sörensen anmälde tillsammans med fullmäktigekollegan Göran Svensson här om dagen kommunens påbörjade bygge av en lekpark inom strandskyddat område på Skutbergets friluftsområde för miljöbrott enligt Miljöbalken 7 kap 15 §. När beskedet idag kom att kommunen avskrivit anmälan valde Sörensen och Svensson att överklaga beslutet till Länsstyrelsen samt i samband med det begära inhibition, dvs att pågående byggnadsarbeten ska avslutas till slutgiltligt beslut i frågan är fattat.

I sitt överklagande skriver de bland annat:

“Skutberget är ett område där stora och genomgripande förändringsarbeten planeras. Här finns t ex ett visions- och ett planprogram späckat av tankar och idéer, ett naturskyddsområde som enligt beslut i kommunfullmäktige ska inrättas, en detaljplan ska tas fram, en gestaltningsplan ska tas fram och en kommersiell muminpark som kommer att ta en stor del av området i anspråk och kraftigt öka trycket på miljön kommer eventuellt att uppföras.

Hur detta samlat på lång sikt kommer att belasta området samt påverka allmänhetens tillgång till strandnära miljöer och natur- och djurlivets livsvillkor, är i detta tidiga skede svårt att överblicka. Enligt vår syn på saken borde dessa åtgärder därför i stället hanteras i ett samlat detaljplanearbete.

I detta sammanhang är det vår åsikt att tillsynsmyndigheterna, i avvaktan på att en övergripande plan av den samlade exploateringen av området som helhet klarnat och färdigställts, borde vara särskilt återhållsamma med att bevilja strandskyddsdispenser för enskilda åtgärder.”

Överklagandet återges i sin helhet nedan.

 

Överklagande av Karlstads kommuns beslut om avskrivning, diarienummer B 2021-000181 daterat 2021-02-04

Strandskyddets syfte är att långsiktigt säkerställa allmänhetens tillgång till strandnära miljöer, samt att långsiktigt skydda livsmiljöer för det strandnära djur- och växtlivet. Ur Naturvårdsverkets förklaring till strandskyddets förbudsregler citerar vi:

“Inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras” (7 kap,15 §, 1).

“Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.” (7 kap, 15 §, 2).

Exempel på anläggningar som kan omfattas är: staket, bersåer, grillplatser, lekplatser, trädgårdsgångar, flaggstänger, trädgårdsland, vägar, parkeringsplatser, campingplatser, golfbanor, tennisbanor, upplag för sprängsten, bryggor, pirar och anordningar för upptagning av båtar.

“Inom ett strandskyddsområde får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2.” (7 kap, 15 §, 3).
Med “andra förberedelsearbeten” avses till exempel trädfällning, schaktning, sprängning eller anläggande av väg.

De ytor som tas anspråk är idag naturmark och därmed tillgängliga för alla och envar för valfri aktivitet när de så önskar. Att påstå att en lekpark av det slag som presenteras i ritningen skulle öka allmänhetens tillgång till området anser vi inte vara en bedömning som ligger i linje med lagstiftarens intentioner.

Frågan är dock, i våra ögon, större än så.

Skutbergets friluftsområde är kommunens i särklass mest populära friluftsområde med över 400.000 besökare per år och det enda som ligger Vänernära. Den allmänt tillgängliga strandlinjen med Vänerutsikt är det som gör området unikt. Och den är redan idag en begränsad resurs.

Skutberget är ett område där stora och genomgripande förändringsarbeten planeras. Här finns t ex ett visions- och ett planprogram späckat av tankar och idéer, ett naturskyddsområde som enligt beslut i kommunfullmäktige ska inrättas, en detaljplan ska tas fram, en gestaltningsplan ska tas fram och en kommersiell muminpark som kommer att ta en stor del av området i anspråk och kraftigt öka trycket på miljön kommer eventuellt att uppföras.

Hur detta samlat på lång sikt kommer att belasta området samt påverka allmänhetens tillgång till strandnära miljöer och natur- och djurlivets livsvillkor, är i detta tidiga skede svårt att överblicka. Enligt vår syn på saken borde dessa åtgärder därför i stället hanteras i ett samlat detaljplanearbete.

I detta sammanhang är det vår åsikt att tillsynsmyndigheterna, i avvaktan på att en övergripande plan av den samlade exploateringen av området som helhet klarnat och färdigställts, borde vara särskilt återhållsamma med att bevilja strandskyddsdispenser för enskilda åtgärder.

I avvaktan på att Länsstyrelsen granskat och avgjort ärendet kräver vi inhibition av beslutet om att genomföra byggnationen, dvs att byggnadsarbetet för parken avbryts.

Peter Sörensen

Göran Svensson