Karlstadpartiet begär förnyad tillsyn av omfattande naturskador längs discgolfbanan på Skutberget

Mängder av träd längs discgolfbanan, som ligger inom strandskyddat område, har fått stora skador eller dött

–Trots att jag vid flera tillfällen tidigare anmält skadorna och begärt tillsyn har mig veterligen inget gjorts för att ingripa mot den pågående verksamheten. Detta trots att det handlar om ett strandskyddat område och en fortgående verksamhet som orsakar omfattande skador såväl på skog och mark. Det som pågår är ett lagbrott och kommunen måste enligt Miljöbalken ingripa, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet, som nu gjort ytterligare en anmälan och begäran om tillsyn.

I skrivelsen från Peter Sörensen (KPL) som den 20/12 skickades till kommunen skriver han:

“Jag har vid ett flertal tidigare tillfällen det senaste året kontaktat Stadsbyggnadsnämnden (som är tillsynsmyndighet) och anmält och begärt tillsyn av de omfattande och allvarliga skador på skog och mark som discgolfverksamheten på Skutberget orsakar. Jag har till dessa anmälningar bifogat mängder av bilder som visar den mycket stora omfattningen av skadade och döda träd längs banan. Samt av det omfattande markslitage som verksamheten medför.

En hel rad träd längs banan har dött och har nu markerats med bokstaven F för att de antagligen ska fällas.

I princip hela bansträckningen går genom skog som står inom strandskyddat område. Och inom ett sådant område är det enligt lag förbjudet att vidta åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Jag har också anmält hur kommunen själv, såvitt jag erfar utan att begära lov om detta, tagit ner träd som skadats eller dött på grund av discgolfarnas framfart. Även detta är förbjudet inom strandskyddat område.

Mig veterligen har hittills inga åtgärder vidtagits som följd av mina anmälningar. Discgolfen pågår som vanligt. Och jag har inte fått någon som helst återkoppling om att några konkreta åtgärder vidtagits.

Skadorna blir hela tiden mer och mer omfattande och mängder av träd längs banan har fått omfattande skador eller dött

Vid besök idag kan jag konstatera att skadorna nu eskalerat avsevärt sedan mina förra anmälningar. Skadorna på träd och mark är nu mycket, mycket omfattande. Och en hel rad träd längs banan har nu markerats med orange färg och med bokstaven F, som jag antar innebär att de planeras att fällas.

Jag vill därför här göra en förnyad anmälan av pågående miljöskadlig verksamhet samt begära tillsyn av de nya skador som skett.

Vid det här laget torde det för kommunen rimligen stå klart att strandskydd gäller på Skutberget. Och också vad detta innebär. Varför får då denna typ av verksamhet, som kraftigt åsamkar skogen kontinuerliga och fördjupade skador, fortgå oförhindrat, trots att jag anmält de skador den orsakar vid flera tillfällen?

I princip hela discgolfbanan på Skutberget går på strandskyddad mark där verksamhet som skadar naturen är olaglig

Jag önskar dessutom::

  1. En utförlig redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits efter mina tidigare anmälningar.
  2. En redogörelse för vad de nämnda markeringarna av träden längs banan innebär.
  3. Besked om vilka åtgärder som nu kommer att vidtas

Om kommunen denna gång inte finner anledning att skyndsamt ingripa kommer jag att gå vidare och överklaga ärendet till Länsstyrelsen i Värmland. Samt vid behov även till högre instans. Denna förstörelse av värdefull skog och mark på kommunens värdefullaste friluftsområde kan inte längre få fortgå utan att någon ingriper.”

Anmälan handlar inte alls om att vi är kritiska till discgolf i sig. Utan den handlar enbart om att lagen om strandskydd måste efterlevas och att delar av skogen på Skutberget är allvarligt hotad. Från Karlstadpartiet ser vi mycket positivt på discgolfsportens framväxt. Och skulle gärna se att Karlstad fick fler discgolfbanor. Men banor som går i skog måste anläggas på ett hållbart sätt, så att skador på skog och mark i möjligaste mån undviks. Där har vi nyligen lagt en motion om att ta fram en modell för EKO-certifiering av kommunens discgolfbanor.

Vad gäller inom ett strandskyddat område?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:
• uppföra nya byggnader,
• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
• gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Källa: Boverket https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/strandskydd/