Inför en plan för löpande tillsyn av kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ny motion från Karlstadpartiet.

Gamla badhuset i Karlstad är en av kommunens utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Ansvaret för att sköta tillsynen av att förvanskningsförbudet efterlevs åvilar kommunens stadsbyggnadsnämnd. Och det är nämndens lagstadgade skyldighet att ingripa när den får kännedom om eventuella lagöverträdelser. I dagsläget saknar Karlstads kommun dock såvitt vi erfar emellertid någon aktiv eller organiserad tillsyn av att förvanskningsförbudet efterlevs. Istället förlitar man sig på en form av angiverisystem, där grannarna förväntas rapportera om eventuella oegentligheter.

När vi talat med tjänstemän på stadsbyggnadskontoret uppger de att man i realiteten saknar resurser att sköta den lagstadgade tillsynen.

Dagens system är därför inte bara rättsosäkert utan riskerar dessutom att få till följd att de kulturhistoriska värdena i de miljöer som pekats ut i kulturmiljöprogrammet förvanskas eller till och med förstörs.

Det är viktigt för det allmännas förtroende att stadsbyggnadsnämnden lever upp till sitt ansvar att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är dessutom en demokratisk rättvisefråga att den enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och bestämmelser och inte på grannarnas goda vilja.

Genom att skapa ett organiserat system för proaktiv, löpande tillsyn av de utpekade byggnaderna och miljöerna skulle man öka kännedomen om kulturmiljöprogrammet, skapa en kommunikationsväg för kunskapsöverföring mellan fastighetsägarna och kommunen, öka rättssäkerheten samt minska risken för att de utpekade värdena förvanskas.

Målsättningen med ett sådant system bör vara att besöken mer ska ha karaktären av kontaktskapande och kunskapsöverföring än av någon sorts byggnadsvårdspolis.

Läs hela motionen här.