Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut om genomförandeavtal med Muminvärlden

Förvaltningsrätten upphävde den 4 april 2021 fullmäktiges beslut om ett genomförandevtal med Muminvärlden

“Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att kommunfullmäktiges beslut strider mot såväl 2 kap. 1 § som 2 kap. 8 § KL. Det ska därför upphävas.”

Så skriver Förvaltningsrätten i den 30-sidor långa dom som tillkännagavs idag. I domen har man fokuserat på de två bärande frågor som de överklagande parterna lyft.

Föreligger det en rimlig proportion mellan de totala kostnaderna och förväntad nytta?

Mot den anförda bakgrunden anser förvaltningsrätten det utrett att de beräknade kostnaderna för etableringen av temaparken inte står i rimlig proportion till den konkreta nyttan för kommunen. Kommunens överklagade beslut hänför sig således till något som inte är en angelägenhet för kommunen och är därmed inte förenligt med 2 kap. 1 § KL. Redan på den grunden ska beslutet därför upphävas.

Innebär beslutet ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare?

Det har inte framkommit att kommunen har fått eller kommer att få någon kompensation som motsvarar kommunens åtagande. Upplåtelseavtalet utgör därmed ett individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Några synnerliga skäl som motiverar stödet har inte framkommit, varför det överklagade beslutet strider mot 2 kap. 8 § KL.

–Dagens dom är naturligtvis mycket glädjande och  en stor framgång för alla oss som under flera år på olika sätt kämpat för den här saken, säger Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen.

Nu återstår att se om beslutet kommer att överklagas.