Fel, brister och svartbyggen – PBL eller LSO? Så är ansvaret fördelat mellan kommunen och räddningstjänsten.

Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen tydliggörs i en skrift från MSB.

Fel och brister på byggnader kan upptäckas både i samband med tillsyn enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och på annat sätt. Det är inte ovanligt att fel och brister upptäcks av allmänheten, som meddelar kommunen. I de flesta kommuner är det räddningstjänsten som med stöd av LSO hanterar upptäckta fel och brister i brandskyddet. Det är däremot inte säkert att det är LSO som är den lagstiftning som i alla lägen bör tillämpas för att bristerna ska bli åtgärdade. Ett exempel är när en lov- eller anmälningspliktig åtgärd påträffas som saknar lov eller anmälan, ett s.k. svartbygge.

Byggnadsnämnden har det huvudsakliga tillsynsansvaret för att reglerna vid byggande följs. Byggnadsnämnden är också skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt lag, förordning, föreskrifter, domar eller andra beslut. Vid varje tillfälle som en brist i det byggnadstekniska brandskyddet uppmärksammas bör en bedömning enligt PBL göras. För fortsatt hantering av ärendet är det intressant att veta om det finns ett bygglov som överensstämmer med aktuell byggnad och verksamhet.

Det är också intressant att veta hur gammal den senaste bygglovspliktiga åtgärden är. Om åtgärden är äldre än tio år är ärendet preskriberat enligt PBL och krav om åtgärder för eventuella fel och brister i brandskyddet behöver ställas med stöd av LSO. I det fall den bygglovspliktiga åtgärden inte är genomförd för mer än tio år sedan bör räddningstjänsten meddela byggnadsnämnden som i sin tur kan påbörja ett tillsyns- eller bygglovsärende enligt PBL (Plan- och bygglagen) om de finner det lämpligt. I det läget är det nödvändigt med en dialog mellan räddningstjänsten och byggnadsnämnden om hur allvarliga bristerna i brandskyddet är och om det kan vara aktuellt med inskränkningar i användandet av byggnaden eller till och med ett förbud.

Även om ärendet i första hand bör behandlas med stöd av PBL är det inte uteslutet att tillämpa LSO. Om LSO tillämpas ligger bevisbördan för vilka bristerna är på räddningstjänsten. Vid uppmärksammade fel och brister i brandskyddet kan alltså både PBL och LSO användas för att åstadkomma rättelse. Vilken av de båda lagstiftningarna som bör användas får avgöras i det enskilda fallet, för att bristen så smidigt som möjligt ska kunna åtgärdas. När krav om åtgärder ställs med stöd av LSO är det däremot viktigt för räddningstjänsten att ha i åtanke att väsentliga ändringar medför krav på bygglov och att ärendet därmed också ska handläggas av byggnadsnämnden. Det är med andra ord viktigt att räddningstjänsten hela tiden har samverkan med byggnadsnämnden.

Ur Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen utgiven av MSB