Regelverk och juridik rörande tidsbegränsade bygglov. Öppet brev till stadsbyggnadsdirektör Martin Hollertz mfl.

Peter Sörensen (KPL) har skrivit ett öppet brev om regelverket kring s k tidsbegränsade bygglov.

Ju mer jag läser om regelverket och juridiken kring när man får godkänna tidsbegränsade bygglov desto mer bekymrar mig kommunens agerande rörande de bygglovspliktiga serveringspaviljongerna i Karlstad. All rådgivning, all rättspraxis och alla prejudicerande rättsfall jag hittar talar nämligen ett och samma språk, att tidsbegränsade bygglov endast kan användas för att fylla tillfälliga behov, dvs inte återkommande säsongsändamål eller behov i avvaktan på ett påbörjat detaljplanearbete som syftar till att göra åtgärden planenlig.

När ett snarlikt ärende nyligen hanterades av Solna Stads Samhällsbyggnadsförvaltning så gjorde Förvaltningschef Emilie Grind och Bygglovsarkitekt Björn Hellberg följande lagtolkning i sitt tjänsteutlåtande:

“För att tidsbegränsat lov ska kunna ges enligt PBL ska ”åtgärden avses att pågå under en begränsad tid”. Enligt rättspraxis, etablerad i regeringspropositioner, förarbeten och domar från Mark- och miljödomstolen betyder det att åtgärden behöver uppfylla ett tydligt tidsbegränsat behov. Vad som kan anses utgöra ett tillfälligt behov har också tydligt utkristalliserat sig genom en stor mängd rättsfall, varför rättspraxis kommit att bli relativt lättuttolkad. Något tillfälligt behov föreligger inte i ärendet. Sökt åtgärd syftar till att tillfredsställa ett permanent behov varför tidsbegränsat bygglov ej kan beviljas enligt 9 kap 33§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).”

När beslutet att godkänna de tillfälliga loven längs Kungsgatan fattades av stadsbyggnadsnämnden i Karlstad fanns det i tjänsteutlåtandet från stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad inte en rad om den rättspraxis kring tidsbegränsade bygglov som kollegorna i Solna fann “relativt lättuttolkad” och som fick dem att yrka avslag. Ledamöterna i nämnden i Karlstad fattade alltså beslutet utan att kunskap eller kännedom om denna problematik. En problematik som alltså gör beslutet de fattade olagligt. Från Karlstadpartiet har vi därför tyvärr tvingats överklaga dessa beslut. Man kan tycka vad man vill i frågan. Men man får inte som nämndledamot fatta beslut som så uppenbart strider mot lagen.

När det gäller Baron och Lamice är loven fortfarande under process, och jag förväntar mig där se de juridiska förutsättningarna för tidsbegränsade bygglov bli grundligt genomlysta i förvaltningens tjänsteyttrande inför beslut i nämnd i frågan. Detsamma gäller de juridiska förutsättningarna rörande ett fullgott brandskydd samt god helhetsverkan och varsamhet, inte minst kopplat till byggnadsminnet Wermlandsbanken.

Som ledamot av fullmäktige är det rimligt att både jag och mina folkvalda kollegor ska kunna förvänta oss att tjänstepersoner på våra förvaltningar både kan och efterlever svensk lagstiftning i sitt tjänsteutövande och att de i enlighet med objektivitetsprincipen i Förvaltningslagen agerar sakligt och opartiskt. Och att direktörerna ytterst bär ansvaret för att ha uppsikt över att så sker.

Dessa rader har jag idag därför skickat till Karlstad kommuns nye stadsbyggnadsdirektör Martin Hollertz och till stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Tallgren (s). Kopia på detta mail har gått till kommunrevisionens ordförande Per-Samuel Nisser (m) och kommunjurist Joel Bruks. Både kommunrevisionen och kommunens jurister är demokratiska instanser som har till uppgift att se till att kommunen efterlever svensk lag i sitt myndighetsutövande. Kopia har också gått till kommunledningskontoret för diarieföring och till media för kännedom.

Med vänlig hälsning,


Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun