Medias och myndigheternas hantering av uteserveringsaffären ger mig vibbar av Kejsarens nya kläder

Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen om hanteringen av uteserveringsaffären på Kungsgatan

Det krögarmötesprotokoll från 2019 som vi i Karlstadpartiet efter ett anonymt tips grävde fram hösten 2022 innehåller så grovt inkriminerande uppgifter om hur kommunen och räddningstjänsten misskött sitt myndighetsutövande att media borde ha kastat sig över det som hungriga vargar. Men. Istället händer ingenting. NWT, VF, SR och SVT närmast ignorerar innehållet i det. Vad i all världen kan det bero på? Är det för att det är vi i Karlstadpartiet som avslöjat det? För att de själva skäms över att de missat det? Eller är de helt enkelt för lata?

Av det krögarmötesprotokoll från 2019, skrivet av kommunen, som när vi efter ett tips började gräva i saken hösten 2022 plötsligt utan diarienummer dök upp närmast från ingenstans, framgår med all (o)önskvärd tydlighet hur kommunens stadsbyggnadsförvaltning sedan tio år tillbaka känt till att paviljongerna på Kungsgatan egentligen varit bygglovspliktiga och alltså varit illegala s k svartbyggen.

I protokollet skriver kommunens tjänsteperson bl a följande om kravet på bygglov och problemen med detaljplanen:

”Till skillnad från tidigare krävs nu bygglov, vilket gör det hela mer komplicerat. Från 2014 och framåt har serveringarna glidit över till att bli inneslutna, väderskyddade paviljonger som allt mer kan likställas med riktiga byggnader. De kan därför inte längre enbart hanteras av uteserveringspolicyn.”

”Ett annat problem med uteserveringarna på Kungsgatan som skapar viss osäkerhet inför framtiden är att de ligger på allmän platsmark. För att ge bygglov där måste berörda grannar tillfrågas. Om de klagar kan inte bygglov beviljas. Bygglov kräver nämligen planstöd och enligt detaljplanen är det egentligen inte meningen att marken ska bebyggas.”

Av samma protokoll framgår dessutom att Räddningstjänsten känt till att paviljongraden i en rad avseenden inte uppfyllt lagens krav på brandskydd. Här står bl a:

”Räddningstjänsten har tidigare kommit in sent i processen och inte ordentligt genomlyst uteserveringarna utifrån ett bygglovsperspektiv. När det nu görs står det klart att dagens utformning inte är godkänd ur brandsäkerhetshänseende. Först när räddningstjänstens krav uppfylls kan ett bygglov beviljas. Målet är att lösa problemen med utrymningsvägarna gemensamt för att krögarna ska kunna få bygglov efteråt. Det ligger i allas intresse och vi måste hjälpas åt.

Här framgår alltså tydligt att ingen av dem, trots insikten om missförhållandena, agerat utifrån sitt myndighetsansvar. Istället har informationen stannat i den lilla grupp av tjänstepersoner från kommunen och räddningstjänsten som i över ett decennium suttit i regelbundna möten med krögarna längs Kungsgatan. Och verksamheten och alkoholserveringen har fått fortgå. Genom sitt sätt att agera, eller snarare inte agera, har man gett krögarna en gräddfil förbi den lagstiftning som alla andra varit tvungna att efterleva.

“Det som blottläggs på några få sidor är ett gigantiskt myndighetshaveri som borde få alla inblandade att rodna från topp till tå av skam. Och media att grilla och ställa de inblandade mot väggen. Men. Icke sa Nicke.”

Det som blottläggs på några få sidor är ett gigantiskt myndighetshaveri som borde få alla inblandade att rodna från topp till tå av skam. Och media att grilla och ställa de inblandade mot väggen.

Men. Icke sa Nicke.

Istället väljer alla att helt ignorera vad som faktiskt står i protokollet. Media. Kommunrevisorerna. Stadsbyggnadsförvaltningens ledning. Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Den politiskt valda direktionen i Räddningstjänsten. Och MSB och Länsstyrelsen som har tillsynsansvar.

På samma sätt tiger samtliga still när kommunen och räddningstjänsten nu tillåts fortsätta på den inslagna vägen genom att bevilja tidsbegränsade bygglov åt paviljongerna. Detta trots att man enligt Boverkets rådgivning, lagstiftning och rättspraxis inte får bevilja tidsbegränsade bygglov till återkommande ändamål av säsongskaraktär eller i avvaktan på en detaljplaneändring som avser att göra åtgärden planenlig. Detta är information som media lätt kunnat googla fram om de bara velat. Kanske kunde de till och med ha ringt någon sakkunnig på Boverket och ställt några frågor.

Men. Nej. Istället är de knäpp tysta. Lyfter inte ett granskande finger. Ifrågasätter ingenting.

Också den överklagan som vi från Karlstadpartiet lagt ner mycket arbete på och där vi argumenterar och lyfter fram fakta för vår syn på saken behandlar media som luft. Istället tycks man närmast lite skadeglad när man kan skriva om hur länsstyrelsen inte ger oss rätt att överklaga.

Hur i all världen har vi kunnat hamna här? Varför? Och vad gör vi nu? Fortsätter leka tysta leken och bryta mot lagen? I någon sorts modern lajvning av den klassiska gamla berättelsen om kejsarens nya kläder. Är det det som är Karlstadmodellen?