Begäran om skyndsam tillsyn av vanskötta kommunägda fastigheter på Skutberget

Jag vill för Karlstadpartiets räkning begära skyndsam tillsyn beträffande vanskötsel av fyra rödlistade (dvs utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla i kommunens Kulturmiljöprogram) kommunägda fastigheter på Skutberget. Byggnadsnumren refererar till dem de har i nämnda program.

1. FINTATORP 2:2 Byggnad 7, f d windsurfing-stugan

Röd – särskilt värdefull

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Byggnaden vittnar, tillsammans med de tre övriga grannstugorna uppförda under 1930-talet, om Skutbergets tidigaste omvandling från jordbruks- till friluftsområde. Stugan är ett representativt exempel på de första fritidshusen som uppfördes under 1930-talet i Sverige och redovisar tydligt ursprungliga materialval och tidens byggnadsskick. Tillhörande uthus bidrar med ett miljöskapande värde.

Ingår i särskilt värdefull miljö: Skutberget öster

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Byggnaderna uppfördes under 1930-talet och är därmed de äldsta fritidshusen på Skutberget. Denna årsring ger god förståelse för hur landskapet inom området började förändras från jordbruksmark till rekreationsområde med nya typer av byggnader. Resterna av en husgrund efter Finta gård visar tillsammans med sportstugorna ett kontinuitetsvärde i bebyggelsens funktion som under lång tid använts för bostäder av olika slag. Arkitekturen uppvisar ett mycket tidstypiskt byggnadskick inspirerat av allmogens landsbygdsbebyggelse i färgsättning och konstruktion. Samtliga byggnader har en bibehållen karaktär i volym och detalj vilket ger en väl sammanhållen helhet.

Våra anmärkningar:
Stugan har, sina vackra altan och sitt otroligt fina läge till trots, besynnerligt lämnats att få stå tom och outhyrd i över 15 år. Vid syn på plats den 16 november konstateras att stugans altan är närmast fallfärdig. I inventeringen nämnda uthus är i synnerligen dåligt skick och står dessutom öppna vind för våg. Stugans trädgårdsmöbler står utspridda och sönderbrutna framför glasverandan och på klippan framför ligger en plåt där någon eldat och spräckt klippan. Flaggstången på klippan framför stugan är genomrutten och riskerar att falla ner när som helst. Sammantaget ger det bristande underhållet ett mycket skräpigt och trist intryck, trots att fastigheten ligger på paradplats i kommunens största friluftsområde.2. FINTATORP 2:2 Byggnad 10, norra hyrstugan

Röd – särskilt värdefull

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Fritidsstuga från 1930-talet med genomgående välbevarade byggnadsdelar och tidstypiskt arkitektoniskt uttryck i materialval och estetik. Formspråket, vilket gränsar mellan nationalromantik och enkel funktionalism, speglar en blandning av stilinfluenser. Byggnaden ger en tydlig läsbarhet för hur den första fritidsbebyggelsen tedde sig på Skutberget. Bildar tillsammans med de tre grannstugorna och uthusen en helhet och förtydligar områdets historiska kontinuitet som viktig plats för fritidsaktiviteter.

Ingår i särskilt värdefull miljö: Skutberget öster

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Byggnaderna uppfördes under 1930-talet och är därmed de äldsta fritidshusen på Skutberget. Denna årsring ger god förståelse för hur landskapet inom området började förändras från jordbruksmark till rekreationsområde med nya typer av byggnader. Resterna av en husgrund efter Finta gård visar tillsammans med sportstugorna ett kontinuitetsvärde i bebyggelsens funktion som under lång tid använts för bostäder av olika slag. Arkitekturen uppvisar ett mycket tidstypiskt byggnadskick inspirerat av allmogens landsbygdsbebyggelse i färgsättning och konstruktion. Samtliga byggnader har en bibehållen karaktär i volym och detalj vilket ger en väl sammanhållen helhet.

Våra anmärkningar:
Stugan har, med sin stora fina altan och sitt fina läge, obegripligt nog stått tom och outhyrd i över tre år. Vid syn den 16 november börjar den totala avsaknaden av underhåll synas tydligt. Flera takpannor har glidit ur sina lägen och vatten rinner rakt in på undertaket med akut risk för omfattande stomskador. På den stora altanen med utsikt över Vänerskärgården har ett stort antal spjälor i verandan trillat (eller sparkats) loss.3. FINTATORP 2:2 Byggnad 1, gamla vedbastun

Röd – särskilt värdefull

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Före detta bastu i ursprungligt skick i material och uttryck. Placerad så att den följer terrängens villkor vilket var ett populärt byggnadsideal för tiden. Med en ursprunglig funktion som bastu vittnar byggnaden om områdets starka friluftsprägel med närhet till bad.

Ingår i värdefull miljö: Skutberget söder

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Friluftsfrämjandets byggnader belyser tydligt 1940- och 50-talets ideal gällande tillgång till ljus, luft och anpassning efter naturens villkor. Närheten till vatten var ett annat viktigt kriterium som uppfylls på Skutberget. Arkitekturen uppvisar ett mycket tidstypiskt byggnadskick inspirerat av allmogens landsbygdsbebyggelse. Samtliga byggnader har en bibehållen karaktär i volym och detalj vilket ger en väl sammanhållen helhet.

Våra anmärkningar:
Vid syn den 16 november kan konstateras att den gamla bastun har fått mycket stora strukturella skador på grund av total avsaknad av fastighetsunderhåll. På norra fasaden har delar av fasadbeklädnaden brutits bort och blottlagt en kraftigt fuktskadad stomme. Och i husgrunden gapar ett stort hål där råttor springer ut och in. Alltsammans på paradplats, 50 meter från stora badplatsen, på kommunens största och mest välbesökta friluftsområde.4. FINTATORP 2:2 Byggnad 3, Forssellstugan

Röd – särskilt värdefull

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Byggnaden är en del av 1950-talets bebyggelse på Skutberget och bidrar därmed till att belysa Friluftsfrämjandets etablering i området. Arkitekturens allmogestil är tidstypisk då man gärna använde stilelement och färgsättning hämtade ur äldre lantligt byggnadsskick. Den personhistoriska kopplingen är mycket stark då föreningsledaren Anders Forsell använde byggnaden som tjänstebostad.

Ingår i värdefull miljö: Skutberget söder

Värdemotivering (ur kulturmiljöprogrammet):
Friluftsfrämjandets byggnader belyser tydligt 1940- och 50-talets ideal gällande tillgång till ljus, luft och anpassning efter naturens villkor. Närheten till vatten var ett annat viktigt kriterium som uppfylls på Skutberget. Arkitekturen uppvisar ett mycket tidstypiskt byggnadskick inspirerat av allmogens landsbygdsbebyggelse. Samtliga byggnader har en bibehållen karaktär i volym och detalj vilket ger en väl sammanhållen helhet.

Våra anmärkningar:
Vid syn den 16 november kan konstateras ett bristande underhåll av fasadbeklädnaden. På fasaden mot söder gapar öppna hål genom såväl fasadbeklädnand som vindpapp vilket gör att regn tränger rakt in i mineralullen.

Ur förslag till detaljplan för Skutberget, sedermera antagen av kommunfullmäktige
Den 19 juni 2017 (§ 8) beslutade kommunfullmäktige bland annat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde på Skutberget som baseras på friluftsliv och områdets karaktär. I planarbetet ska särskild hänsyn tas till områdets natur- och kulturmiljö.

Ur kommunens strategiska plan
I de övergripande målen i kommunen strategiska plan kan man läsa om värdet av att vårda kommunens tillgångar, samt hur målet är att ”kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick”.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun
Mob 0730-205282