Protokoll från styrelsemöte 14 augusti 2019

Protokoll från styrelsemöte med Karlstadpartiet Livskvalitet 14 augusti 2019

Närvarande från styrelsen: Kenneth Jansson, Peter Sörensen, Göran Johansson, Jeanette Chiron, Maj Hellberg
Övrigt närvarande: Valberedningen: Leif Hultman, Suppleant: Pär Eklund

Lokal: Gräsdalens Service, Gräsdalsgatan 12 A

1. Mötet öppnades av ordförande Kenneth Jansson
2. Övrigt anmälda ärenden/rapporter.  (Se punkt 12)
3. Dagordningen fastställdes
4. Till justerare av protokollet valdes Göran Johansson
5. Föregående mötesprotokoll lades med ett godkännande till handlingarna.

6. Ekonomisk rapport – Jeanette Chiron rapporterar.
a) KPL. I nuläget finns 40 betalda medlemmar i KPL. På Karlstadpartiets konto finns 115 882 kr. Från denna summa ska 40 000 kr utbetalas som arvode för tredje kvartalet.
b) ”Aktionsgruppen” saldo är 6 743 kr.
Beslöts att Peter Sörensen får sitt arvode per omgående enl. insänd faktura. Framledes kan arvodet faktureras vid ingången av varje kvartal.
Beslöts att Göran Johansson har rätt att teckna Bank ID för Karlstadpartiet Livskvalitets konton. Punkten anses omedelbart justerad.

7. Spinningcyklarna (2 st.) är återhämtade från Skutbergets Wenner. Vi ges i uppdrag att finna intresserade köpare. Beslöts ett förslag om 1500 kr /cykel.

8. Strategitänk utifrån verksamhetsplan (vår valplattform i fem punkter)

Pågående aktiviteter:
Skutbergsfrågan – Vykortet med adressaten Per Samuel Nisser, kommunalråd i Karlstad kommun.
Medlemskontakt – Telefonkontakt med medlemmar i KPL. ”ringare”.

Tankar kring kommande strategier: Upprop med namnunderskrifter och/eller folkomröstning, ev. en ny demonstration.
Beslöts att Peter Sörensen får i uppdrag att se över hur en eventuell folkomröstning kan vara möjlig och vilka risker som kan föreligga med folkomröstning.

Diskussion kring en plan över hur vi strategiskt ska kunna nå ett samarbete med de övriga föreningarna Skutbergets Wenner och Värna skutberget, i kampen om att Rädda Skutberget. Det brådskar med avseende på det beslut som ska tas, och när det ska tas i kommunstyrelsen och därefter vidare till kommunfullmäktige. Peter kontrollerar datum för beslutet.
Beslöts att Kenneth och Peter snarast planerar en inbjudan till ett möte med SW och Värna Skutberget

Pär Eklund har en idé om att Karlstadpartiets hemsida kan göras mer åskådlig för läsaren. Förslag: En arbetsgrupp utses som ska arbeta vidare med frågan. Intresserade deltagare tar kontakt med Pär.

9. Val av kvinnlig politisk talesperson i Karlstadpartiet Livskvalitet
Eva-Britt Johansson är tillfrågad om uppdraget som kvinnlig politisk talesperson. Eva-Britt har efter noggrant genomtänkande tackat ja.
Beslut: Eva-Britt Johansson väljs härmed enhälligt till ovanstående uppdrag.
Tillägg: KPL informerar media för en intervju med Eva-Britt.

10. Podprojekt
En första tanke kring ett podprojekt har väckts i syfte att med en mikrofon möjliggöra inspelningar av samtal kring olika ämnen – ett sätt för våra medlemmar att lyssna och känna sig delaktiga vid våra bordsdiskussioner. Förslag: Snarast genomföra en första provsändning.

11. Rapporter
a) Arbetsplatsmobbing/trakasserier – arbetsgruppen har haft ett möte kring begreppet sexuella trakasserier. Fortsättningsvis kommer fokus främst ligga på mobbing och trakasserier i allmänhet på arbetsplatser. Ämnet är brett vilket kräver kunskap. Vi skyndar långsamt.
b) Öppna data – Peter återkommer i ämnet – arbete pågår.
c) Arbetsgruppen Vård och Omsorg arbetar vidare med en motion. Jeanette välkomnas.
d) Manifestation Rädda Skutberget 29 juni – Det blev en lyckad manifestation. Medlemmar som var engagerade gjorde ett ”kanonbra” jobb.
e) Möte med kommundirektör Ulf Nyqvist 14 aug. Mötet inspelades via mobil av Ulf Nyqvist som lovade att skicka en kopia till KPL. Beslöts att KPL gör en interpellation utifrån mötet.
f) Telefoninventeringen bland våra medlemmar –pågår. En träff med ”ringarna” för utvärdering av samtalen planeras att ske på Långgatan 35 kl.18.00, onsdag v. 34 eller v. 35. Peter går ut med kallelse.
g) `Kuppen´ med vykortsutdelning vid KCCC och SSU-kongressen söndag 11/8 blev lyckad.

12. Ev. övrigt anmälda ärenden – Peter rapporterar
Vykortskampanjen har skapat upprörda känslor hos Nisser med följe, speciellt bilden på flickan och vattenpistolen som replikeras vara ”smaklöst”.
Beslöts att Peter formulerar ett neutralt svar i ärendet.

13. Nästa styrelsemöte är onsdag den 18/9 kl. 18.00. Därefter sker planerade styrelsemöten 9/10, 13/11 och 11/12. Lokal: Gräsdalens Service, Gräsdalsgatan 12 A

14. Ordföranden Kenneth Jansson avslutar mötet med tack till alla.

Karlstad den 14 juli 2019

Sekreterare Maj Hellberg

Justerare Göran Johansson
Ordförande Kenneth Jansson