Karlstadpartiet överklagar detaljplan och strandskyddsdispenser för Bomstadbadens Camping: –Bryter mot Miljöbalken och Plan- och bygglagen

Sex villalika s k ”strandstugor” har byggts mitt i naturområdet, ca 40 meter från vattenlinjen. Med asfalterad körväg och parkering för bilen. Och två till byggs i detta nu. I strid, menar vi, med Miljöbalken.

–Det som sker på Bomstad i detta nu och som skett de senaste åren står enligt vår bedömning i direkt strid med Miljöbalken och strandskyddsreglerna. Och det innebär ett gynnande av enskilda i strid med kommunallagen. Det är illegalt. Och djupt sorgligt för platsen och för framtidens Karlstadbors möjligheter att nyttja den, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet.

Kommunen har, menar vi, i strid med Miljöbalkens och Plan- och bygglagens bestämmelser de senaste åren godkänt bygglov och strandskyddsdispenser som har lett till en förödande exploatering av naturen på Bomstadbaden. Man har dessutom i decennier blundat för den storskaliga privatisering som pågått, där permanenta ekipage bestående av villavagnar/spiketält/förtält/altaner tillåtits lägga beslag på nära nog all strandnära naturmark inom strandskyddsgränsen på 100 meter. Intrycket idag är en bisarr blandning mellan asfalterat villaområde och en planlös kåkstad. Här verkar vara laglöst land.

Och den detaljplan som nämnden den 18 oktober – efter sju års arbete – står i begrepp att anta, och som är framtagen under ledning av exploatören själv, är – i våra ögon, precis som de tidigare förslag man tagit fram, juridiskt undermålig och öppnar istället för att skydda området upp för en fortsatt storskalig exploatering av naturen på Bomstadbadens Camping.

Utvidgning i öster. En fotbollsplanstor yta på strandskyddad mark har nyligen hyvlats ren på all natur av campingens ägare. Ända ner i vattenlinjen. Utan varken dispens eller bygglov.

Efter att i över fem års tid ha granskat kommunens myndighetsutövande är det vår uppfattning att vi i vår kommun idag tyvärr har fått ett kraftigt politiserat myndighetsutövande där rättssäkerheten i många avseenden satts ur spel och där stora aktörers exploateringskrav regelmässigt släpps igenom i strid med beslutade styrdokument och med svensk lagstiftning. Det är en mycket allvarlig situation, där delar av myndighetsutövandet i princip har korrumperats. Från Karlstadpartiet ser vi mycket allvarligt på detta.

I ett första led avser Karlstadpartiet därför nu att i samarbete med bl a Strandskyddarna i Sverige nu att:

  1. Överklaga ett eventuellt antagande av detaljplanen
  2. Överklaga samtliga godkända strandskyddsdispenser på Bomstad sedan 2017
  3. Överklaga Länsstyrelsens beslut att inte överpröva dessa dispenser.
  4. Vi har dessutom i närtid gjort en rad tillsynsanmälningar mot befarade miljöbrott och svartbyggen på Bomstad. Också dem avser vi att överklaga till högre instanser om inte kommunen agerar.

Fotnot: Informationen ovan gick den 17 oktober 2023 ut till NWT, VF, SVT Värmlandsnytt och P4 Värmland som en inbjudan till en pressträff den 18 oktober. Bara NWT behagade komma på träffen där vi presenterade ett rikt informationsmaterial i ärendet. Miljöbrott och brott mot Plan- och bygglagen tycks inte intressera lokalmedias nyhetschefer. I alla fall inte när vi i Karlstadpartiet avslöjar dem.

LÄS OCKSÅ: Karlstadpartiets samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Bomstad från 2019