Formaliafel från kommunen kan komma att fälla byggloven för uteserveringarna

Ur Boverkets rådgivning PBL Kunskapsbank

Under ett möte igår mellan Karlstadpartiet och kommunen framkom att kommunen i sin handläggning av ärendet, trots att detta är ett tydligt krav i plan- och bygglagen, har missat att ta in så kallade grannhöranden av hyresgästerna på Kungsgatan. På Boverkets informationssida skriver verket att “det ett så allvarligt formellt fel att beslutet upphävs och ärendet återvisas till nämnden för ny handläggning”.

Det var under ett möte tisdagen den 23 april mellan Karlstadpartiet och kommunen, de senare representerade av stadsbyggnadsdirektör Martin Hollertz och bygglovschef Karin Manner, som det framkom att kommunen i handläggningen av ärendet inte gjort några grannhöranden av hyresgästerna Pressbyrån och Torgkiosken som båda bedriver verksamhet i bottenplanet, dolda bakom längan av serveringspaviljonger. Kommunens bygglovschef Karin Manner berättade att man bara hört fastighetsägaren NWT och inte de två hyresgästerna. Att höra dem har kommunen, berättade Manner, ansett vara fastighetsägarens ansvar.

Detta förfarande stämmer dock illa med vad som anges i plan- och bygglagen. Där framgår istället tydligt att grannhöranden måste göras. Och att som grannar avses angränsade fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende.

Om detta inte görs på rätt sätt, skriver Boverket i sin rådgivning, är det ett sådant allvarligt formellt fel att beslutet upphävs och ärendet återförvisas till nämnden för ny handläggning.

Från Karlstadpartiet har vi efter att dessa uppgifter framkommit kompletterat den begäran om laglighetsprövning som vi sedan tidigare sänt in till Förvaltningsrätten.


FAKTA:
Plan och bygglagen (2010:900)

9 kap 25 §:
Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan som avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan.

5 kap 11 §:
I arbete med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med de kända sakägarna och de kända bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs.

Boverkets webbplats PBL Kunskapsbanken

“Det är mycket viktigt att reglerna om att höra grannar följs eftersom det är ett betydelsefullt underlag för beslutet. Om det inte görs på rätt sätt är det ett sådant allvarligt formellt fel att beslutet upphävs och ärendet återförvisas till nämnden för ny handläggning. Hörandet måste göras av byggnadsnämnden och kan inte göras av till exempel länsstyrelsen om det blir överklagat. (MÖD 2019-06-13 mål nr P 11904-18, MÖD 2016-03-17 mål nr P 9993-15, MÖD 2013-11-21 mål nr P 7444-13, MÖD 2013-09-26 mål nr P 3247-13, MÖD 2012-09-18 mål nr P 3765-12 och MÖD 2012-06-08 mål nr P 1606-12)”