Styrelsens förslag till stadgeändringar inför årsmöte i mars 2019

(§ 15 Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två på varandra medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall det gå minst fyra veckor).

§ 3 Styrelse

Stycke 2
Nuvarande lydelse:
Styrelsen består av minst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter samt minst tre och högst fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, och de övriga befattningar som behövs. Suppleant har ej rösträtt.

Förslag till ny lydelse:
Styrelsen består av minst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter samt minst tre och högst fyra suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Vid ordinarie ledamots avgång ur styrelsen äger styrelsen rätt att utse suppleant till ordinarie ledamot i styrelsen.

Stycke 3
Nuvarande lydelse:
Styrelsen ska bestå av lika antal kvinnor och män. Vid val till styrelsen eftersträvas också en ålderfördelning som återspeglar partiets mångfald.

Förslag till ny lydelse:
Styrelsen ska eftersträvas att bestå av lika antal kvinnor och män. Vid val till styrelsen eftersträvas också en åldersfördelning som återspeglar partiets mångfald.

§ 5 Årsmöte

Punkt 10
Nuvarande lydelse:
Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Därvid ska eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.

Förslag till ny lydelse:
Val av övriga styrelseledamöter för två år. Därvid ska eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter väljs vartannat år. Suppleanter väljs på ett år.

Punkt 13
Nuvarande lydelse:
Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning.

Förslag till ny lydelse:
Val av två ledamöter samt en suppleant till valberedning för en tid av ett år.

Punkt 14
Nuvarande lydelse:
Beslut om medlemsavgiftens storlek och tidpunkt för inbetalning.

Förslag till ny lydelse:
Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande arbetsår och tidpunkt för inbetalning. Dock är sista inbetalningsdag för innevarande kalenderår 31/12.

§ 10 Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsår, firmatecknare

Stycke 2
Nuvarande lydelse:
Partiet tecknas av två i förening ur styrelsen varav en är partiets styrelseordförande. Kassör i förening med ytterligare en förtroendevald ur styrelsen äger rätt att teckna föreningen i löpande bankärenden.

Förslag till ny lydelse:
Styrelsen utser två ledamöter att två i förening teckna föreningens firma. Styrelsen utser inom sig kassör, tillsammans med ytterligare en förtroendevald, att i förening teckna föreningen i löpande bankärenden.

Styrelsen i Karlstadpartiet
Karlstad 2019-03-20