Karlstadpartiet begär tillsyn av vanskötta kulturmiljöer i kommunens ägo

Paviljongen på Kartberget i november 2018. Ett minne från 1800-talets Karlstad.


“Jag är uppriktigt oroad över det sedan många
, många år tillbaka bristande underhållet av två kommunägda fastigheter som båda anses vara av stort kulturhistoriskt värde, paviljongen på Kartberget samt gården Fintatorp på Skutberget, med tillhörande uthusbyggnader.”

Så skrev Karlstadpartiets Peter Sörensen i inledningen av den tillsynsanmälan som partiet lämnade in till kommunens stadsbyggnadsförvaltning den 5 februari 2019.  Och han fortsätter:

“Jag vill därför begära en särskilt skyndsam tillsyn av dem båda då jag annars befarar att de i rådande situation riskerar att snabbt förfalla. Jag skulle också vilja be dig att skicka mig ansvarig förvaltnings underhålls/skötsel/utvecklingsplan (eller liknande), vad som nu finns, för de berörda fastigheterna.

Avslutningsvis skulle jag dessutom vilja be dig att i mån av möjlighet hålla mig löpande underrättad om hur tillsynsärendet fortskrider samt vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att förhindra att förfallet eskalerar ytterligare.”

Fintatorp. Den äldsta bevarade gården på Skutbergsområdet. Fotograferad sommaren 2017.

Omsorgen om kommunens kulturarv, som ytterst vilar på Stadsbyggnadsnämndens ansvar, är ett område där det finns utrymme för förbättring. Och i enlighet med vårt valprogram kommer just detta vara ett våra fokusområden under denna mandatperiod. Nämnda tillsynsbegäran är ett led i detta arbete.

Så säger Plan- och bygglagen (PBL):

“Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Någon tillsyn har i skrivande stund, den 15 mars, dvs drygt fem veckor senare, ännu inte skett. Detta trots att tillsyn enligt bestämmelserna ska ske skyndsamt. Dock har Teknik- och fastighetsförvaltningen satt skivor för fönster på Fintatorp. Alltid något.