Svensk lag gäller även på Skutberget. Replik till insändare i VF.

Strandskyddet är till just för att värna allmänhetens, dvs både vuxna och barns, tillgång till orörda strandnära miljöer.

Kära Karlstadbor.

I onsdagens VF kan vi i en insändare signerad ”skattebetalare” ta del av ett svavelosande angrepp på mig och mina partikollegor i Karlstadpartiet. Frågan det gäller är den anmälan vi i början av februari gjorde av det påbörjade lekparksbygget på strandskyddat område på Skutberget. Skribenten svingar i sin vrede hej vilt och att besvara allt skulle ta mycket mer utrymme i anspråk än vad som här erbjuds. Men låt mig ändå klarlägga några saker såväl för skribenten som för övriga intresserade.

På Skutberget gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken, dvs svensk lag. Lagen är bland annat till just för att värna allmänhetens, dvs både vuxna och barns, tillgång till orörda strandnära miljöer. Och att det påbörjade lekplatsbygget inte är förenligt med strandskyddets förbudsregler, och därmed förbjudet, har nu slagits fast såväl av länsstyrelsen som av Karlstad kommuns egen tillsynsenhet. Har skribenten synpunkter på hur lagen är skriven rekommenderar jag att hen vänder sig till lagstiftarna.

Att byggherren, kommunens teknik- och fastighetsförvaltning, och tillsynsenheten, kommunens stadsbyggnadsförvaltning, inte har haft koll på strandskyddslagarna utan satt igång bygget utan att söka strandskyddsdispens, kan tyvärr visa sig bli en kostsam historia för skattebetalarna. Detta kan vi bara beklaga. Förhoppningsvis kan vårt engagemang i frågan leda till att vi framledes slipper se den formen av onödigt slöseri med skattemedel.

För oss i Karlstadpartiet är det dessutom viktigt att vi i vår kommun kan känna oss trygga med att våra politiker och tjänstemän har kunskap och integritet nog för att se till att lagar och regler efterlevs. Och att samma regler som gäller gäller för privatpersoner och privata företag också gäller för kommunens egna förvaltningar eller bolag.

Ett av de löften Karlstadpartiet gick till val på var att med alla till buds stående medel försöka stoppa kommunledningens planer på att förvandla stora delar av Skutberget till en inhägnad och avgiftsbelagd lekpark med mumintrollstema. Tack vare att 3000 Karlstadbor gav oss sin röst i förra kommunalvalet har vi nu möjlighet att bedriva det arbetet inifrån kommunfullmäktige. Vi tackar för det förtroendet genom att jobba oförtrutet med frågan. En fråga som vi tack vare två stora opinionsundersökningar vet har stöd från en majoritet av kommunens befolkning.

Hela muminprojektets existens vilar på ett försök från kommunen att runda strandskyddet genom att påstå att muminlekparken bara kan placeras just på Skutberget och att den skulle vara av ett stort allmänt intresse. Det nu aktuella bygget av en äventyrslekpark vilar på samma grund och var även det ett försök att runda strandskyddet inom de delar som ligger utanför den planerade muminlekparken. Att det nu via beslut av tillsynsmyndigheterna visat sig att en lekpark är oförenlig med strandskyddslagarna kan framledes komma visa sig vara avgörande för utgången av planerna för muminlekparken. Något kommunledningen naturligtvis också inser.

Från Karlstadpartiet har vi självfallet inget emot varken en äventyrslekpark eller andra satsningar för barn på Skutberget. Tvärtom. Vi hoppas därför att kommunen kommer igen med ett förslag där man placerar den utanför strandskyddat område, vilket rimligen inte borde vara något som helst problem.

För den som vill ta del av fler grundlösa spekulationer, konspirationsteorier, personliga påhopp och regelrätt smutskastning av den typ som framförs i insändarartikeln rekommenderar jag ett besök i facebookgruppen Välkommen Mumin. Där ägnar sig en liten grupp individer, bland annat flera ledande region- och kommunpolitiker samt höga tjänstemän både inom regionen och kommunen, med liv och lust åt sådant.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen
Ledamot av kommunfullmäktige