Varsågod! 63 förslag på hur vi vill förnya och förbättra Karlstads kommun

Om du vill kan vi fortsätta göra skillnad i lokalpolitiken. Vi lovar att jobba stenhårt.

Rösta för en förstärkt lokal demokrati, en värdigare äldrevård och en grönare, skönare och hållbarare samhällsplanering i valet den 11 september 2022. Klicka på den här länken för att läsa det idéprogram som vi går till val på. 63 konkreta sakfrågor som vi kommer att driva den kommande mandatperioden om vi får förnyat förtroende. Raka puckar. Ord och inga visor. Om du vill kan vi fortsätta göra skillnad. Och på riktigt förnya Karlstad.

Här kommer de 63 förslagen i en textversion:

 1. Förbättra tillsynen av kvaliteten i äldrevården. Idag får ett boende tillsyn var tredje år. Det är inte tillräckligt. Tillsyn bör ske tätare och tiden man får på sig att rätta till upptäckta problem bör vara kortare. Boenden med allvarliga och upprepade problem bör kunna sättas under tvångsförvaltning eller stängas
 2. Formalisera tillsynsrapporterna för att öka jämförbarhet och för att brister tydligare ska framgå
 3. Tillgängliggör tillsynsrapporterna på kommunens hemsida och skicka ut pressmeddelande varje gång en ny rapport offentliggjorts
 4. Föredra varje ny tillsynsrapport som en egen punkt på Vård- och omsorgsnämndens sammanträden. Politikerna måste ha 100% koll på läget.
 5. Förbättra uppföljningen av kommunens service- och värdighetsgarantier. Garantierna är bra. Men kommunen lever inte upp till dem och följer heller inte upp dem
 6. Genomför en årlig kundenkät till kunder/anhöriga på samtliga vårdboenden
 7. Avveckla kommunens engagemang i Karlstad Airport.
 8. Stoppa exploateringen av den miljömässigt värdefulla gammelskogen på Månsberget
 9. Konvertera kommunens återvinningscentraler till återbrukscentraler med eftersortering av det som kastats. 
Och ge Solareturen i uppdrag att svara för eftersortering, reparation och försäljning av insamlade produkter
 10. Låt argument för hållbarhet och miljö väga tyngre vid 
avvägningar mot tillväxt i översikts- och detaljplaner
 11. Komplettera kommunens grönstrukturplan i enlighet med 3/30/300-modellen. Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats. Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Och alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde
 12. Se över förutsättningarna för att införa enhetstaxa på kollektivtrafiken i hela kommunen
 13. Satsa ännu hårdare på tydliga och prioriterade gång- och cykelbanor inne i centrala Karlstad
 14. Inventera och skyddsmärk alla större träd i kommunens centrumkärnor
 15. Skärp upp diarieföringen av mail. Se över möjligheterna att skaffa ett system som automatiserar diarieföringen
 16. Sätt stopp för muntliga avtal genom att ställa krav på att alla avtal ska ingås skriftligt
 17. Sänk lönerna för kommunalråden från dagens 55% av stadsrådsarvodet (145.000 kr/mån 2021) till 35%, dvs från 79.750 till 50.750 kr/månad. Och sänk lönen för kommunalråd i opposition från 55% till 25% av statsrådsarvodet, dvs från 79.750 kr/till 36.250 kr/månad
 18. Inför befattningsbeskrivningar för alla direktörer och chefer samt för kommunalråd i opposition
 19. Byt ut uttrycket ”Karlstadborna” i alla kommunala dokument till ”kommuninvånarna”
 20. Begränsa antalet uppdrag som en förtroendevald kan inneha
 21. Föredra kommunrevisionens revisionsrapporter på en egen punkt på kommunfullmäktiges sammanträden. Och samla och offentliggör dem på kommunens webbplats
 22. Återinför allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige
 23. Stärk det lokala medborgarinflytandet genom att annonsera inkomna e-förslag via karlstad.se samt Vi i Karlstad
 24. Skrinlägg de helt onödiga planerna på ombyggnad av hoppavdelningen på Sundstabadet för 50 miljoner
 25. Öppna de felaktigt nedstängda hopptornen på Sundstabadet och Vålbergs simhall
 26. Upprätta långsiktiga skötselplaner på samtliga kommunens fastigheter
 27. Kartlägg kommunens totala skuld vad gäller eftersatt fastighetsunderhåll
 28. Inför löpande tillsyn av kommunens utpekade kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Vårt förslag är att varje fastighet får besök minst vartannat år
 29. Inför en effektiviseringsbonus för den anställde som kommer med ett förslag som spar onödiga utgifter åt kommunen, typ 20% av besparingen första året
 30. Tillför resurser för underhåll av parker och grönytor
 31. Inventera, skyddsmärk och upprätta underhållsplaner för de stensatta kulturhistoriska kajkanterna längs Klarälven i centrala Karlstad
 32. Säg upp avtalet om logeplatser på Löfbergs Lila Arena
 33. Omvandla Örsholmen från industriområde till stadsmiljö och skapa Karlstad Sjöstad – en ny hållbar och modern stadsdel med bostäder och handel
 34. Bygg bostäder, inte industri, på natursköna Eriksberg
 35. Utveckla grönområdena runt Sundstatjärn och Lambergstjärn till stadsparker inspirerade av Central Park
 36. Fortsätt projektet Framtidens Stad för att ta fram ett helhetsgrepp och en framtidsvision för Karlstad City
 37. Utveckla och förädla de kulturhistoriska kanalpromenaderna längs östra/västra kanalgatan och skapa en förlängd kanalpromenad längs Strandvägen på Herrhagen
 38. Utveckla kvartet Almen genom att skapa ett kulturhistoriskt cafe i den gamla Landshövdingegården
 39. Skapa ett café på översta våningen av Karlstad CCC som hålls öppet för allmänheten när anläggningen inte är bokad
 40. Undersök möjligheterna att i samverkan med Wermland Opera öppna café/restaurang i Karlstad Teater
 41. Undersök möjligheterna att i samverkan med Landstingsfastigheter återskapa den gamla Seminarieparken
 42. Undersök möjligheterna att bygga en inglasad cafévåning högst upp på taket av Stadsbiblioteket i Karlstad, och ett utecafé på taket på plan 2
 43. Undersök möjligheterna att i samverkan med Svenska kyrkan driva ett sommarkafé i parken vid Domkyrkan
 44. Satsa på större, vackra, robusta och centralt belägna parkmiljöer också i kransorterna
 45. Öka attraktiviteten och tryggheten i Karlstad city genom att sätta fasadbelysning på kulturhistoriska byggnader
 46. Förse fler av kommunens kulturhistoriskt värdefulla hus med skyltar som berättar deras historia
 47. Skapa fler små badplatser – stränder/trappor/bryggor – längs älven i Karlstad innerstad
 48. Återskapa det gamla sommarcaféet Solkatten i den lilla parken framför Tingvallagymnasiet
 49. Ta fram lokala utvecklingsplaner, platsutvecklingsstrategier och kulturmiljöprogram för alla större orter i kommunen, som Molkom, Edsvalla, Vålberg etc
 50. Tillför mer resurser till underhåll av spår och leder
 51. Detaljplanera hela Skutbergets friluftsområde som ett samlat område med fokus på rekreation, motion och friluftsliv och ge det ett långsiktigt skydd mot kommersialisering och privatisering
 52. Q-märk samtliga kulturhistoriska byggnader på området, inklusive motionscentralen och Skutbergsgården
 53. Samla hela Skutbergets friluftsområde på en driftsenhet, antingen under en intendent som på Alsters herrgård, eller i ett bolag som på Mariebergsskogen
 54. Renovera och återöppna poolen på motionscentralen
 55. Återställ det tidigare gymmet på Motionscentralen
 56. Återställ utegymmet på sin tidigare plats, dvs på grusplanen ovanför badviken vid motionscentralen
 57. Ge Naturskolan huvudansvar för all fortsatt utveckling av barnens lek på Skutbergets friluftsområde
 58. Öppna caféet på övervåningen i Skutbergsgården, Karlstads enda offentliga serveringslokal med Vänerutsikt
 59. Ändra beteckningen besöksnäring för Skutberget i översiktsplanen till ”utvecklingsområde för friluftsliv”
 60. Låt Solen bli Karlstad stads symbol. Och låt kommunvapnet bli kommunens symbol
 61. Renodla priset Sola i Karlstad till ett pris med fokus på värdskap inom besöksnäringen och skapa en modell där vinnaren utses av besökarna och där priset går till den som utmärkt sig inom bemötande och kundvård
 62. Sätt en minnesskylt och en Solastaty på platsen där Solas värdshus ursprungligen låg (Östra entrén i Mitt i city)
 63. 59 grader nord. Ett utökat badland, flera bryggor och hopptorn, flera aktivitetszoner, kallbadhus och en utvecklad aktivitetscentral. Tillgängligt för alla. Utan stängsel och utan dyra entréavgifter. Och 50.000 kvadratmeter större. Ännu mera Skutberget helt enkelt