Var blev Socialdemokraternas vackra ambitioner om en hållbarare värld av?

Socialdemokraterna vallöften om en hållbar miljö väger lätt när det blir dags för handling.

När Socialdemokraterna i Karlstad gick till val var det på högtidliga ambitioner om att värna miljön. Men i verkligheten ekar dessa ambitioner tomt. Där röstar Socialdemokraternas folkvalda representanter istället FÖR förslag till exploatering och privatisering av Karlstadbornas naturtillgångar. Och MOT förslag som radikalt skulle kunna minska det miljöfarliga avfallet. Vad kan det komma sig?

”Vi måste värna om sådana gröna områden vi har i nära anslutning till centrum och utveckla grönområden utanför staden. Naturen med sin mångfald ger möjlighet till avkoppling, rekreation och motion. Alla barn måste få tillgång till naturnära miljöer.”

Dessa fina ambitioner, och många andra, återfinns i avsnittet ”Hållbar utveckling” under fliken ”Vår politik” på Socialdemokraterna i Karlstads hemsida. Och i våra öron klingar de sällsynt vackert.

Men när ambitionerna ska infrias i den politiska vardagen ser det tyvärr annorlunda ut. Där ställer sig Socialdemokraterna i Karlstad t ex bakom det blågröna styrets Muminparksplaner, ett projekt som exploaterar och privatiserar stora och centrala delar av Karlstadbornas friluftsområde Skutberget. Som förvandlar ett älskat område som sedan över 75 år varit präglat av motion, rekreation och friluftsliv, och varit fritt tillgängligt för Karlstadborna – till ett område präglat av kommers och konsumtion, stängsel och entréavgifter.

Att stödja återbruk lyfts särskilt fram i valprogrammet. Ändå röstade man nyligen nej till ökat återbruk i kommunen.

Samma sak gäller på miljösidan. På Socialdemokraternas hemsida läser vi:

”För att ta ansvar för morgondagen krävs förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster. Det krävs en ökad grad av återvinning, återbruk och minskad användning av kemikalier. Det krävs också en förstärkt strategisk styrning av kommunens miljöarbete.”

Det låter ju bra. Döm då om vår förvåning när Socialdemokraternas ledamöter i kommunstyrelsen här om dagen mangrant röstade nej till Karlstadpartiets motion om en ökad satsning på återbruk på återvinningscentralerna i Karlstad. En motion som med enkla medel kunnat minska elektronikavfallet med upp emot 100 ton per år.

Vad tycker du som röstade på dem om det?

Från Karlstadpartiet gick vi till val med ambitioner om att värna Skutberget som en plats för motion, rekreation och friluftsliv. Fri från kommers, konsumtion och stängsel. Och om att lyfta de angelägna miljö- och hållbarhetsfrågorna högre på den lokalpolitiska agendan, t ex med nämnda satsningar på ökat återbruk. Och vi kommer göra allt som står i vår makt för att göra verklighet av dessa ambitioner. Det kan vi lova dig.

Och vi skulle gärna ha Socialdemokraternas förtroendevalda, och naturligtvis alla andra partiers också, med ombord på den resan.

Eva-Britt Johansson och Peter Sörensen
Politiska talespersoner för Karlstadpartiet Livskvalitet (KPL)

(Debattartikel insänd till VF den 16/9 2019)