Var blev den kartläggning av hedersförtryck som fullmäktige beslutade om för två år sedan av?

–När beslut fattas om skyndsamma åtgärder får det inte ta över två år innan de ens påbörjas, säger Peter Sörensen

“Kommunledningskontoret får i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till en kartläggning som undersöker hedersvåldets karaktär och omfattning med syfte att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatts och använder våld får adekvata insatser.”

Så löd uppdraget i det beslut som kommunfullmäktige den 20 januari 2022, efter en motion från Karlstadpartiet, fattade beslut om. Nu har två år gått, och i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson frågar Karlstadpartiet nu om arbetet påbörjats och hur det i så fall fortskrider.

–Sedan vi skrev motionen den 19 januari 2021 har de nationella insikterna om hedersvåldsproblematikens omfattning och skadeverkningar ökat, lagarna har skärpts och ett nationellt kunskapscentrum har startats. Och den kartläggning som vi motionerade om och fick gehör för är nödvändig för att vi ska kunna synliggöra och ge ett professionellt stöd till de som är drabbade av hedersförtryck och våld i vår kommun, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet.

–När kommunfullmäktige fattar beslut om att något ska ske skyndsamt får det inte ta över två år innan det genomförs eller ens påbörjas. Därför har vi via en interpellation begärt en lägesrapport från kommunledningskontoret, fortsätter han.

Interpellationen läggs fram på morgondagens kommunfullmäktige och besvaras på nästföljande sammanträde.

Frågor i ärendet besvaras av Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen på 0730-205282.