–Valet av kommunrevisorer har urartat till rena rama lekstugan

–Man har lekstuga med kommunrevisionen, en av demokratins viktigaste grundstenar, säger Peter Sörensen

–Kommunledningen har förvandlat valet av kommunrevisorer till en lekstuga, säger en bekymrad Peter Sörensen efter tordagskvällens fullmäktigemöte. De tycks leva efter någon sorts förvirrade lokala traditioner istället för efter lagar och styrdokument. Och i sin iver att snabbt sopa igen spåren efter sina misstag begår de nu i rask takt flera nya.

På torsdagkvällens fullmäktigemöte den 19 januari fick valet av lekmannarevisorer hastigt ställas in efter att SVT precis avslöjat hur en hel rad nya jävsituationer förelåg för Per-Samuel Nisser (m). Frågan det handlar om är kommunallagens krav på revisorernas oberoende.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som håller kurser och ger ut faktaböcker om God revisionssed för förtroendevalda från norr till söder, skriver så här om vad revisorernas oberoende handlar om:

  • Vid val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den eller de som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns oberoende bör vara så oinskränkt som möjligt för att uppnå förtroende och kontinuitet. Detta oberoende regleras formellt genom valbarhetsreglerna i kommunallagen.
  • En av huvudreglerna är att den som ska väljas till revisor inte kan ha en anhörig som antingen har uppdrag i styrelser och nämnd eller har en ledande befattning med ett redovisningsansvar inom kommunen, landstinget eller regionen.

Bryter man mot dessa regler så uppstår jäv. Och precis det har man gjort i Karlstad.

–Man tycks helt sakna kunskap om kommunallagen och om kraven på kommunrevisorernas oberoende. Dessutom tycks ärendeberedningen obefintlig. Det här agerandet är ohållbart och ovärdigt en demokratisk instituition och det känns stundtals som om jag är den enda vuxna i rummet, säger en uppenbart upprörd Peter Sörensen efter kvällens fullmäktigemöte.

Inför mötet hade det blåst upp till en mindre mediastorm efter att gårdagens nyhet om hur Margaretha Nisser-Larsson (m), syster till Per-Samuel Nisser, nu med kort varsel fått lämna sina poster i kommunstyrelsen och i tillväxtutskottet, för att hennes bror ska kunna väljas som kommunrevisor. Alltsammans en följd av att moderaterna i Karlstads kommun, Alexander Torin och Per-Samuel Nisser, inte kände till kommunallagens krav på kommunrevisorns oberoende. Ett misstag hävdar man.

För att snabbt ta sig ur den pinsamheten fick moderaterna hans syster att hastigt avsäga sig sina uppdrag i kommunstyrelsen och tillväxtutskottet och flyttade henne istället till Karlstads Stadshus, ett kommunalt bolag. Men fort blev fel. Igen. Och till och med dubbelfel.

Flytten visade sig nämligen inte heller den vara genomtänkt och skapade, vilket SVT rapporterade om en dryg timme innan kommunfullmäktige startade, en hel rad nya jävsituationer i och med att Per-Samuel Nisser också föreslagits som s k lekmannarevisor i flera kommunala bolag, bl a Karlstad Airport och Karlstad Energi.

Om kommunfullmäktige i Karlstad ikväll utser förre kommunalrådet i Karlstad Per-Samuel Nisser (M) till revisor i bolagen Karlstad Airport och Karlstad Energi är det ett brott mot kommunallagen, löd rubriken på SVTs granskande artikel.

I artikeln säger Per-Ola Wiklander, lektor i offentlig rätt vid Karlstads universitet, att det är tveksamt om Nisser över huvudtaget är valbar till revisorsuppdragen i de kommunala bolagen eftersom hans syster Margareta Larsson Nisser ska väljas till vice ordförande i Karlstad stadshus, de kommunala bolagens moderbolag.

–Kommunledningens och moderaternas hantering av valet av kommunrevisorer börjar alltmer likna en svart fars. De verkar helt okunniga i kommunallagen och om vikten revisorernas oberoende. Och ingen tycks vilja ta ansvar. Man har lekstuga med kommunrevisionen, en av demokratins viktigaste grundstenar, säger Peter Sörensen.

När det gäller valet av Per-Samuel Nisser till ordförande för kommunrevisionen opponerade Karlstadpartiet sig redan när man fick kännedom om det den 24 november förra året. Nu skördar lokaldemokratin de bittra frukterna av detta dåligt genomtänkta val.

Vad säger då kommunens övriga politiska företrädare?

Kommunstyrelsens ordförande Linda Larsson (s) och 1:e vice ordförande Frida Pettersson (c) avböjer att kommentera och hänvisar båda till hur det finns en lång tradition i kommunen av att inte ha synpunkter på andra partiers nomineringar. Alla andra, inklusive kommunfullmäktiges ordförande Monica Gundahl (s), 1:e vice ordförande och tidigare mångårige ordföranden i SKR Anders Knape (m) kör liksom dramats huvudfigur Per-Samuel Nisser (m) huvudet i sanden, tiger och avböjer att kommentera debaclet.

–Det är pinsamt och ovärdigt. Här pratar vi om några av Karlstadhistoriens mest erfarna politiker med en sammanlagd tjänstgöringstid i kommunfullmäktige som närmar sig 100 år, säger Peter Sörensen.

–En kommun ska styras utifrån lagar, styrdokument, författningar och reglementen – inte utifrån någon sorts hemmasnickrade traditioner, fortsätter han.

Dessutom bryter den här sortens strutsagerande mot kommunens nyframtagna guide för extern kommunikation, som nyligen distribuerats till över 1500 kommunanställda i en av kommunens största informationssatsningar någonsin. I guiden, där kommunens kommunikationsdirektör Katarina Aleklint står som dokumentägare, står det tydligt hur man ska agera i situationer som den nu uppkomna. Ur guiden läser vi:

”Om vi har gjort fel ska vi hantera det, vi ska inte vara rädda för kritik. Vi ska inte heller försöka mörka en fråga eller stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting.”

Men det är klart. Kan man strunta i kommunallagen och i att bereda ärenden så kan man naturligtvis strunta i en guide för extern kommunikation.

Och tittar man bakåt i kommunrevisionens historia så kan man snabbt konstatera att det här inte handlar om ett enskilt misstag, utan om ett mönster. När Karlstadpartiet nyligen granskade saken dök nämligen ytterligare två snarlika fall upp. Och här handlade det om två socialdemokrater, Ann-Louise Holm (s) och Birgitta Samuelsson (s).

Holm, som är svägerska till den socialdemokratiske profilen och mångårige kommunfullmäktigeledamoten Håkan Holm (s) var kommunrevisor 2015-2022. Under mandatperioden 2015-2018 var svågern Håkan Holm (s) 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, vilket alltså enligt kommunallagen innebar att hon i praktiken inte alls var valbar till ämbetet. Som grädde på moset var hennes man Bengt Holm (s), Håkans bror alltså, ledamot av vård- och omsorgsnämnden. Dubbelfel sålunda.

Birgitta Samuelsson (s), ordförande för kommunfullmäktige åren 2002-2010 utsågs till kommunrevisor 2011 och innehar ämbetet än idag (vice ordförande). Detta trots att hennes man, s-profilen Björn Samuelsson (s) satt som ledamot av kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2011-2014. Inte heller Birgitta Samuelsson (s) var alltså i praktiken enligt lagen valbar till uppdraget som kommunrevisor.

Trots att detta, precis som i fallet med Per-Samuel Nisser (m), uppenbart stod i strid med kommunallagens krav på revisorns oberoende utsågs de till sina ämbeten. Och fick, också det i strid med kommunallagen, ändå sitta kvar och verka i sina ämbeten hela mandatperioden. Utan att någon enda revisorskollega, fullmäktigeledamot eller kommunjurist reagerade. Och kvar sitter de båda, sina bristfälliga kunskaper om kommunallagen och kraven på revisorernas oberoende till trots, som kommunrevisorer.

–Okunskapen på detta område tycks total. Och avsaknaden av ärendeberedning värd namnet likaså. Det är obegripligt hur vi har kunnat hamna i det här läget, säger Peter Sörensen.

Mitt i stormen står huvudfiguren själv. Per-Samuel Nisser. Son till en riksdagsman. Själv riksdagsman åren 1998-2002. Kommunstyrelsens ordförande 2010-2022. Rekord i Karlstads historia. Nybliven 1:e vice ordförande i Region Värmland. Och så, efter kvällens fullmäktige, för andra gången på kort tid utsedd till ordförande för kommunrevisionen i Karlstads kommun.

Som så ofta tycks han helt oberörd av den omfattande kritikstorm och mediala uppmärksamhet samt av det juridiska debacle som hans kandidatur till ämbetet skapat. Han duckar. Tiger. Och tycks ha sin partigrupps stöd i vad han än företar sig. Om han vill bli kommunrevisionens ordförande så ska han få bli det. Kosta vad det kosta vill. Det är bilden man får.

–Per-Samuel verkar helt ha missförstått vad kommunal revision handlar om. Han verkar inte förstå det som andra känner intuitivt. Nämligen att den som granskar makten ska stå så fri som möjligt från dem och det den granskar. Han verkar inte förstå det inte ens när man skriver det på hans näsa. Han tycks vara marinerad i maktfullkomlighet, säger Peter Sörensen.

Vad, måste man fråga sig, tänker då kommuninvånarna när de ser hur kommunens ledande politiker – folkvalda företrädare för den lokala demokratins finaste poster – varken tycks kunna kommunallagen eller förstå den självklara vikten av att kommunrevisorer ska vara oberoende? Och när de ser och hör dem hänvisa till lokala traditioner eller köra huvudet i sanden.

–Jag är övertygad om att det som nu sker har en mycket negativ påverkan såväl på förtroendet för lokalpolitiken som på förtroendet för demokratin självt, säger Peter Sörensen.

Från Karlstadpartiet anser man fortsatt att valet av Per-Samuel Nisser som kommunrevisor är djupt olyckligt och olämpligt.

–Därför valde vi, som enda parti, att reservera oss mot kvällens beslut att välja honom till kommunrevisionens ordförande. Precis som tidigare är vi ensamma om att framföra den här kritiken, säger Peter Sörensen.

Nu valde kommunledningen ju alltså på kvällens kommunfullmäktige att i sista stund, i ljuset av artiklarna i media om nya jävsituationer, blåsa av och skjuta på valet av lekmannarevisorer. Så nu har man chansen att göra om och göra rätt. Och visa kommuninvånarna att man tar den här frågan på största allvar.

–Låt oss nu hoppas att den nya kommunledningen nyktrar till och visar prov på moget ansvarstagande och låter göra en utförlig laglighets- och lämplighetsprövning av nomineringarna till lekmannarevisorer. Och att man tänker till ytterligare ett varv kring valet av Nisser som kommunrevisionens ordförande, säger Peter Sörensen.

–Även Per-Samuel själv borde ta sig en tankeställare tycker jag. Vad är viktigast? Att han och moderaterna får som de vill, eller att förtroendet för lokaldemokratin och kommunrevisionen återupprättas, frågar sig Peter Sörensen.

Alldeles uppenbart behöver vi i Karlstads kommun dessutom få stabila rutiner på plats som garanterar rättssäkerheten och ser till att den här typen av situationer inte kan inträffa igen. Kanske kan det trots allt komma något positivt till slut ur detta pinsamma debacle.

Ingen står över lagen.
Theodore Roosevelt

Skickat som pressmeddelande till media efter fullmäktigemötet den 19 januari 2023.