Tydligare miljöfokus, stadsplanera Örsholmen och värna Skutberget. Några av delarna i Karlstadpartiets samrådsyttrande över ÖP2050.

Illustration från Karlstadpartiets samrådsyttrande över Karlstad kommuns översiktsplan ÖP2050.

Öka Karlstads attraktivitet genom att omvandla Örsholmens industriområde till Sveriges modernaste sjöstad. Skapa en stadspark med influenser från Central Park i New York av området runt Sundstatjärn och låt de omgivande kvarteren på Sundsta och Norrstrand successivt växa på höjden och bli en del av innerstaden. Skärp efterlevnaden av strandskyddet och prioritera miljövärden högre vid konflikter med t ex exploateringsintressen.

Detta är några av de centrala delarna i det 28-sidiga yttrande som Karlstadpartiet lämnat i samrådet kring kommunens översiktsplan – ÖP2050. Särskilt lyfter Karlstadpartiet klimat- och miljöfrågorna, som de önskar ska ges en större prioritet i den framtida planeringen.

–En översiktsplan ska ju inte bara ta hänsyn till dagens kommuninvånare. Utan också till framtidens. Planen ska tillse att vi genom våra val och vårt sätt att leva inte äventyrar eller begränsar framtidens kommuninvånares möjligheter att kunna leva sina liv med tillgång till levande ekosystem, natur, skogar och rent vatten, skriver partiets politiske talesperson Peter Sörensen i yttrandets inledning. I det avseendet är ÖP2050 kanske en av de viktigaste översiktsplaner vi hittills haft i uppdrag att hantera i vår kommuns långa historia. Det är därför vår förhoppning att det fortsatta arbetet med den kommer att präglas såväl av en ökad omsorg om dialog och eftertanke som av politiskt mod och ansvarstagande när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.

Karlstadpartiet föreslår också en bred kommunal satsning på att utveckla friluftslivet i kommunen, med sikte på att profilera Karlstad som en av Sveriges bästa friluftskommuner.

–Vi är övertygade om att möjligheterna att kunna ta sig ut i naturen för friluftsvistelser av olika slag kommer att vara en avgörande konkurrensfaktor i framtiden, säger Peter Sörensen. Det gäller oavsett om man vill locka fler kommunivånare eller turister. Och juvelen i kronan är Skutberget, där vi föreslår en rejäl satsning på att utveckla det som friluftsområde och skydda det från fler klåfingriga försök till privatisering och kommersialisering.

I yttrandet säger man också nej till ett nytt handelsområde på Månsberget. Och till utbyggnaden av Bråtebäckens industriområde norr om Skattkärr.

Ladda ner yttrandet i sin helhet på den här länken.