Trots dom från högsta domstolen 2017. Kommunen fortsätter bryta mot PBLs regler om grannhörande. Sörensen (KPL) kallar nu till möte med nye stadsbyggnadsdirektören Martin Hollertz.

Lagtrots, menar Sörensen (KPL) som nu kallat stadsbyggnadsdirektören till ett möte för en förklaring.

Trots att Karlstads kommun fick en dom i högsta domstolen mot sig för felaktig hantering av PBLs regelverk fortsätter kommunens stadsbyggnadsförvaltning att bryta mot lagen. –Stadsbyggnadsförvaltningen, ledd av nye stadsbyggnadsdirektören Martin Hollertz, ägnar sig åt lagtrots. Jag har därför bett om ett möte med honom snarast möjligt, säger Peter Sörensen

Av Plan- och bygglagen framgår det tydligt vilka som ska höra i ett så kallat grannhörande i samband med plan eller detaljplan. På Boverkets sida PBL Kunskapsbanken finns en tydlig och lättbegriplig information om detta. Där står att de som ska höras är kända sakägare, kända bostadsrättshavare som berörs, kända hyresgäster som berörs, kända boende som berörs och kända hyresgästföreningar som berörs. Det står också tydligt att det är byggnadsnämndens ansvar att dessa hörs, och att detta ansvar inte kan överlåtas till sökanden, t ex fastighetsägaren.

LÄNK: Om grannhöranden i PBL Kunskapsbanken från Boverket 

När vi från Karlstadpartiet nyligen granskade hur kommunen hanterat grannhörandena kopplat till de tidsbegränsade byggloven för paviljongerna längs Kungsgatan visade det sig att kommunen struntat i att höra hyresgästerna Pressbyrån och Torggkiosken, trots det deras verksamheter ju hamnar det dolda bakom paviljongraden och därmed är tydligt berörda.

Om det inte görs på rätt sätt, skriver Boverket, är det ett sådant allvarligt formellt fel att beslutet upphävs och ärendet återförvisas till nämnden för ny handläggning.

Mail från kommunens bygglovsavdelning avslöjar att man regelmässigt bryter mot PBLs regler om grannhörande.

När vi kontaktar kommunens bygglovschef Karin Manner om detta får vi till svar att företag som inte är lagfarna ägare eller taxerade ägare aldrig tilfrågas, utan att det är upp till fastighetsägaren att tala för deras intressen. Karlstads kommun bygglovschef använder alltså regelmässigt ett förfarande som står i direkt strid med PBL, dvs lagen.

Och detta verkar ha pågått en längre tid. Redan 2015 tog kommunen strid mot två bostadsrättshavare som ansåg sig vara sakägare. Ärendet slutade i högsta domstolen där det slog fast att kommunen gjort fel och att bostadsrättshavarna, helt i enlighet med PBL och Boverkets rådgivning, är att betrakta som berörda sakägare.

Domen som föll i Högsta domstolen 2017, och som gick kommunen emot, är prejudicerande och ska följas.

LÄNK: Dom i högsta domstolen 2017 mot Karlstad kommuns förfarande

–En dom i högsta domstolen är prejudicerande och ska följas. Att kommunen på detta sätt fortsätter att bryta mot lagen är naturligtvis helt oacceptabelt. Och jag har till att börja med begärt ett möte med nya stadsbyggnadsdirektören Martin Hollertz för att få en förklaring från honom på hur detta kan fortgå. Därefter kan det bli aktuellt med en JO-anmälan om Hollertz som förvaltningschef vägrar följa lagen, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.