Stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer och Karlstads kommun anmäls till JK för uttalanden i media. “Till gagn för lokaldemokratin och rättssäkerheten i Karlstads kommun”

Stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer är anmäld till Justitiekanslern för uttalanden i media om Peter Sörensen

Karlstadpartiets politiske talesperson och fullmäktigeledamot Peter Sörensen har idag anmält Karlstads kommun, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer till Justitiekanslern (JK) med anledning av de uttalanden som Schürer gjorde i media i slutet av december förra året. Här nedan följer anmälan i sin helhet:

ANMÄLAN AV KARLSTADS KOMMUN, STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN I KARLSTAD OCH STADSBYGGNADSDIREKTÖR ALAN SCHÜRER

Jag vill härmed anmäla Karlstads kommun, stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad och stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer, chef för stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad, för det sätt han – och därmed kommunen – via media (NWT 2022-12-30) uttalat sig rörande det faktum att jag inom ramen för mitt engagemang som förtroendevald ledamot av kommunfullmäktige och i enlighet med tryckfrihetsförordningen nyttjat min grundlagsskyddade rätt att begära ut offentliga handlingar.

I beslutet att göra denna anmälan har jag lutat mig mot ett tidigare beslut fattat av JK, diarienr: 2021/5842 / Beslutsdatum: 17 jun 2022. Kritik mot ordföranden i en kommunal nämnd med anledning av att hon uttalat sig i radio om vem som har begärt ut handlingar hos nämnden.

Dels hänger Alan Schürer ut mig med namn. Jag har förvisso begärt ut handlingarna i mitt eget namn. Men såvitt jag förstått det ger det honom inte rätten att på detta sätt och i ett sådant sammanhang namnge mig.

Dels talar han om vad han kallat ”vedertagna kanaler inom ramen för fullmäktige” och försöker på så sätt insinuera att det inte skulle kunna ingå i en förtroendevalds arbete att begära ut offentliga handlingar. Och att det på något sätt skulle vara otillåtet eller felaktigt.

Dels säger han att det ”tar tid från andra ärenden” och ”om du frågar medarbetare på min förvaltning vad som är det svåraste i deras arbete kommer de lyfta just den här typen av situation, att det finns ett fåtal människor som begär ut väldigt mycket handlingar och vill ha svar på många frågor”. Alan Schürer är chef över en förvaltning med över 60 medarbetare som hanterar stadsbyggnadsärenden för en kommun med 100.000 invånare. Jag ifrågasätter här inte bara uttalandets lämplighet utan också dess trovärdighet.

Sammantaget menar jag att Alan Schürer genom sina uttalande brustit på en rad områden. Bland annat när det gäller rätten till anonymitet. Men också när det gäller saklighet och opartiskhet. Hans och kommunens syfte tycks i mina ögon ha varit att försöka klandra mig dels för mitt sätt att arbeta som förtroendevald dels för att jag enligt deras mening begärt ut för många offentliga handlingar och därmed belastat stadsbyggnadsförvaltningen på ett sätt som gått ut över deras ordinarie arbete.

Som nämns i artikeln i fråga har liknande kritik mot mig framförts redan 2019 (1, 2) från såväl kommunens förre kommundirektör Ulf Nyqvist, kommunstyrelsens förre ordförande och numer nyblivne ordföranden för kommunrevisionen Per- Samuel Nisser och ett antal andra direktörer, bl a förre kultur- och fritidsdirektör Mats Ahrén. Hade jag då vetat vad jag vet idag, hade jag vid det tillfället anmält även dessa tre herrars agerande och uttalanden till JK. Då dessa uttalanden gjordes för över två år sedan ligger det såvitt jag förstått det inte inom ramen för JKs befogenhet att uttala sig om dem. Jag bifogar dem dock med denna anmälan då jag menar att de tillsammans med Schürers uttalanden ger uttryck för en demokratiskt dysfunktionell kultur som råder inom Karlstads kommun. En kultur där den grundlagsskyddade rätten att begära ut handlingar ifrågasätts av den politiska ledningen och där den som begär ut sådana handlingar riskerar att hängas ut, ifrågasättas och svärtas ned av dem i media. Något som jag upplever som mycket demokratisk bekymmersamt.

Min önskan med denna anmälan är att JK genom en granskning kan bidra till en grundlig genomlysning av saken, till gagn för lokaldemokratin och rättssäkerheten i Karlstads kommun.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot av kommunfullmäktige i Karlstads kommun