Sörensen starkt kritisk till Tallgrens (s) uttalanden: “Han gör sig i mitt tycke skyldig till tjänstefel i sitt myndighetsutövande”

Kommunen skämmer ut sig och urholkar förtroendet för rättsstaten, säger Peter Sörensen (KPL).

–Kommunens hantering av lov och tillsyn kring paviljongerna är ett myndighetshaveri som skämmer ut kommunen och urholkar förtroendet för rättsstaten, säger Peter Sörensen.  Han är starkt kritisk både till de uttalanden Anders Tallgren (s) gjort och det sätt som nämnden hanterat sitt ansvar för myndighetsutövandet. Nu överväger partiet en polisanmälan för tjänstefel.

I eftermiddagens NWT kan vi nu läsa om hur stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Tallgren (s) uttalat sig.

“–Vi har efter en gedigen process med både aktörerna och räddningstjänst hittat en väg framåt för verksamheterna men då är det också viktigt att beslutet följs och att åtgärderna i föreskrifterna vidtas skyndsamt.”, säger Tallgren i artikeln.

“– Byggnaderna användes ju redan när processen startade och sedan pågick. Sen finns det ju en regel med möjlighet att nyttja dem med max 30 personer. Jag vill inte uttrycka det som att det är ett tydligt lagbrott, men det finns ju oklarheter här, fortsätter Tallgren.

LÄNK: S-toppens svar om påstådda lagbrottet på Kungsgatan: “Då får det prövas”

–Tallgrens uttalanden låter i mina ögon helt förvirrade. Självklart är det viktigt att beslutet följs. Det är ju själva idén. Och beslutet innebär ju att byggnaderna inte får nyttjas förrän alla krav är uppfyllda och slutbesked givits. Punkt slut. Snacket om max 30 personer har ju inget med beslutet att göra. Inte heller det faktum att byggnaderna användes när beslutet fattades. Om något gör väl det i så fall saken än värre. Det är bara ytterligare ett i raden av kreativa påhitt från kommunen för att försöka hjälp krögarna runda lagarna och att rädda sitt eget ansikte, säger Peter Sörensen (KPL).

–Kommunens hantering av lov och tillsyn kring paviljongerna är ett myndighetshaveri som skämmer ut kommunen och urholkar förtroendet för rättsstaten, säger Peter Sörensen.

–Anders Tallgrens bristande kunskap om och respekt för lagarna är i mina ögon anmärkningsvärd. Att säga att “åtgärderna i föreskrifterna ska vidtas skyndsamt” är ju totalt nonsens. Att byggnaderna tagits i bruk utan slutbesked är ett lagbrott.  Det är Tallgren och hans kollegor i nämnden som enligt lag är skyldiga att agera skyndsamt för att se till att lagen efterlevs. Inget annat. Och de redskap de då ska använda är användningsförbud, vite och sanktionsavgift. Så som de nu agerar gör de sig skyldiga till tjänstefel i sin myndighetsutövning enligt PBL, ett brott som regleras i brottsbalken och kan leda till både böter och fängelse, säger Peter Sörensen.

Karlstadpartiet överväger nu att agera med en polisanmälan mot nämndens ledamöter och mot kommunens ansvariga tjänstepersoner.

Och kvar står dessutom det faktum att kommunen även brutit mot PBLs regler om grannhörande genom att inte höra hyresgästerna längs Kungsgatan, som t ex Pressbyrån och Torgkiosken. Det i sig är enligt Boverket ett sånt stort formaliafel att beslutet bör upphävas och återförvisas till nämnden för förnyad handläggning.

–Kommunens hantering av myndighetsutövandet kring paviljongerna är ett enda stort myndighetshaveri som skämmer ut kommunen och urholkar förtroendet för rättsstaten. Det är mycket, mycket allvarligt, säger Peter Sörensen.

Byggnadsnämnden

  • Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL)
  • Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 kap 7 § PBL).
  • Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § PBF)
  • Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande bestämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt.
  • Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL)
  • Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid felaktig eller utebliven tillsyn