Skyddsmärkta kulturmiljöer på Kartberget förfaller. Nu begär Karlstadpartiet skyndsam tillsyn.

Rödlistad och skyddad mot rivning. Ändå låter kommunen den k-märkta paviljongen på Kartberget förfalla vind för våg.

Jag vill härmed göra en förnyad tillsynsanmälan för paviljongen och gula villan på Kartberget utanför Karlstad. Båda är utpekade som särskilt värdefulla, dvs nivån under byggnadsminne, samt  försedda med rivningsförbud i plan i kommunens kulturmiljöprogram. Det är nu fem och ett halvt år sedan jag första gången gjorde en tillsynsanmälan (diarienummer 2014-267). Då absolut ingenting hände gjorde jag så 2019 en förnyad anmälan. Och restaureringsåtgärder avseende främst paviljongen utlovades då. Men mönstret upprepar sig. Ingenting händer. Och fastigheterna fortsätter förfalla vind för våg. Inte minst den gamla paviljongen med anor från 1800-talet, omnämnd bl a i boken Det gamla Karlstad av Mats Ronge.

Den skyddsmärkta gula villan beboddes för bara några år sedan av en äldre kvinna som skötte trädgården pietetsfullt.

När det gäller den gula villan hävdar fastighetsägaren, kommunens mark- och exploateringsavdelning, att den är i ett kraftigt behov av renovering och en kalkyl på obegripliga 3 miljoner kronor lär finnas. Detta trots att huset för bara några år sedan var bebott av en äldre kvinna som skötte dess trädgård pietetsfullt. Även detta följer tyvärr ett mönster. Där rivning förespråkas med stöd av kraftigt uppblåsta renoveringsbehov och kalkyler. Här borde en oberoende utredning av husets historia och underhållsbehov istället snarast utföras av en utbildad byggnadsantikvarie för att få ett korrekt kunskapsunderlag. Kulturmiljöer som dessa är inte förnybara resurser, och bör behandlas med varsamhet.

Att paviljongen står där den står är begripligt. Vyn längs älven in mot Karlstad är sagolik.

Miljön på Kartberget med den gula villan, den gamla jaktpaviljongen, den vackra bergknallen med gamla gigantiska träd och betagande utsikt över älven i båda riktningar utgör en samlad kulturmiljö av stort värde. Och med stor potential. Den borde därför värnas i sin helhet. Ansvaret för att värden som dessa skyddas i plan och inte förvanskas åvilar ytterst stadsbyggnadsnämnden.

Fastigheterna på Kartberget är nu i behov av omedelbara skydds- och underhållsåtgärder för att förhindra ett fortsatt förfall.

Kartberget på 1920-talet. Kartberget och paviljongen har varit ett populärt besöksmål ända sedan 1800-talet.

Bifogade färgbilder togs den 18 april och visar dagsläget. Den svartvita bilden visar miljön på1920-talet, då den ännu var ett populärt utflyktsmål. Tillsynsanmälan är även sänd till media och bifogade bilder får användas för fri publicering i anslutning till rapportering om ärendet.

För ytterligare historik läs “Sommaros paviljong på Kartberget. Ett kulturminne från 1800-talets Karlstad“.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige