Skutbergets Wenner överklagar även de beslut om äventyrsparken. Tack! Vi älskar er!

Under fredagen inkom även Skutbergets Wenner med en överklaga rörande äventyrsparken.

Under fredagen nåddes vi av beslut från Länsstyrelsen om att de avslår det överklagande om äventyrsparken som fullmäktigeledamöterna Peter Sörensen (KPL) och Göran Svensson (–) insände för en tid sedan. Varken de som privatpersoner eller Karlstadpartiet anses nämligen ha talerätt. Något vi utvecklar grunden till nedan. Men vi tar den viktigaste nyheten först.

Vi nås nämligen också av det mycket glädjande beslutet att föreningen Skutbergets Wenner idag också de överklagat beslutet att avvisa ovan nämnda anmälan. I sitt överklagande begär de dessutom inhibition, dvs att arbetena omedelbart avbryts i avvaktan på beslutet, samt återställande av markytorna.

När det gäller ärenden rörande strandskydd så kan de bara överklagas av föreningar som uppfyller ett antal kriterier – den ska vara idéell, icke vinstdrivande, ha huvudsakligt fokus i sina stadgar på miljö-, naturskydds- eller friluftslivsfrågor, ha funnits i minst tre år samt ha minst 100 medlemmar.

Karlstadpartiet, som också vi är en idéell förening, bedömdes inte uppfylla kriterierna. Skutbergets Wenner lär dock göra det eftersom Mark- och miljödomstolen redan sedan tidigare beviljat dem talerätt i överklagandet kring muminparken. Ett ärende som rör just strandskydd.

Tack Skutbergets Wenner. Vi älskar er.

PS. Den oerhört märkliga paradoxen att ärenden rörande strandskydd, dvs allmänhetens rätt till tillträde till stränder, anses vara av så “generellt allmänt intresse” att allmänheten inte äger rätt att överklaga dem, återkommer vi till. Det är ett juridiskt moment 22 som ställer stora krav på att de lokala miljöföreningarna som Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet är på alerten. I Karlstad kommun är det tyvärr lite si och så med den saken. I frågan om äventyrsparken har de båda valt att sitta stillatigande. DS