Skutberget handlar om så mycket mer

  • Frågan om Mumin på Skutberget födde partiet. På den frågan går vi till val. Vi tror att Karlstadpartiet blir vågmästare efter höstens val, skriver Anders Holmberg, Pia Särnehed och Peter Sörensen.

Många känner att frågan om Mumin på Skutberget är ett symptom på en större politisk kris i kommunen. En enskild fråga har skapat ett nyväckt politiskt intresse. Många känner att de etablerade partierna inte förmår fånga upp människors oro och åsikter. Därför växer opinionen och stödet för ett nybildat politiskt parti som sätter livskvalitet i fokus.

Karlstadpartiet Livskvalitet (KP) hör inte hemma på en traditionell höger-vänsterskala. Partiets medlemmar har tidigare känt sig hemma i andra partier av alla färger, men saknar nu hos dem en värdegrund som omfattar angelägna lokala frågor. Lokalt upplevs ofta politiska svek och bristen på lyhördhet kraftigare. Frågor om livskvalitet känns in på bara kroppen när politiska företrädare upplevs som toppstyrande. Bristen på kunskap och ärlighet upplevs av individer och grupper som respektlöshet.

Vi tror att politiker i gemen vill väl, att man är ärliga i sitt uppsåt. Likväl tror vi att dagens politiska system suddar ut de gränser som värnar demokratin. Där politiker borde leda har tjänstemän tagit makten. Där kommunens valda borde hålla i taktpinnen har externa konsulter tagit rodret. Medborgarnas rätt till insyn i arbetet ersätts med kommunala bolag och skattefinansierade intresseorganisationer (Business Värmland) där offentlighetsprincipen sätts ur spel.

Den klassiska bilden av det demokratiska systemet med tydlig uppdelning av politiskt beslutande makt och verkställande tjänstemän suddas ut, inte bara i Karlstad. Därför har riksdagen nyligen beslutat återinföra tjänstemannaansvaret. I sin motivering skriver man: ”Mot bakgrund av den senaste tidens händelser inom statsförvaltningen men även mot bakgrund av en accelererande utveckling i både statliga och kommunala myndigheter under senare år vad gäller personlig aktivism i tjänsteutövning bör ett helhetsgrepp tas vad gäller en oroande och demokratiskt sett, oacceptabel, utveckling i offentlig förvaltning.”
Karlstadpartiet Livskvalitet delar denna syn. Sakfrågorna måste alltid bygga på en tydlig värdegrund. Frågan om Mumin på Skutberget födde partiet. På den frågan går vi till val. Vi tror att Karlstadpartiet blir vågmästare efter höstens val. Partiet kommer att stödja en politisk majoritet som säger nej till Mumin på Skutberget och som tydligt säger ja till en positiv utveckling av området som en oas för natur, hälsa och rörligt friluftsliv.

Frågan om Mumin på Skutberget är en symbolfråga för den värdegrund i vilken vi speglar alla andra viktiga frågor. Ekologisk hållbarhet är en hörnsten. Allt fler röster höjs mot bristerna i kommunens stadsplanering. Tätortsnära natur offras för tveksamma byggnadsprojekt. Vi riskerar att bygga vidare på ett samhälle som segregeras när bristen på naturliga mötesplatser bidrar till kulturell utarmning. Barn- och ungdomsfrågor står i centrum, utbildningsresurser måste möta företagens krav på kvalificerad arbetskraft.

De invandrade nysvenskarna tror vi kan spela en mycket större roll i kommunens positiva utveckling. Vi tror kommunen bättre kan hjälpa till vid företagsetableringar generellt, utan att som i Skutbergsfallet offra tätortsnära natur. Den kommunala ekonomin måste alltid vara i balans, med begränsad riskexponering som självklar ledstjärna.
Vi välkomnar de partier som delar vår grundsyn, som är beredda att styra Karlstad tillsammans med oss, för ökat medbestämmande och livskvalitet.

Anders Holmberg (KP)

Ordförande

Pia Särnehed (KP)

Vice Ordförande

Peter Sörensen (KP)

Politisk talesperson