Skärpt strandskydd en motgång för kommunens muminplaner

Regeringens strandskyddsutredning föreslår ett skärpt strandskydd i Karlstad och runt Vänern

Strandskyddet vid Skutberget, i Karlstad och kring Vänern står starkt. Detta kan vi konstatera när vi läser sammanfattningen av regeringens nyligen släppta s k strandskyddsutredning. En utredning som i själva verket är ett betänkande av utredningen.
I betänkandet läser vi bl a:

“Vi föreslår ett stärkt strandskydd i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor och i vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet. Där ska de särskilda skälen för dispens och upphävande av strandskyddet vid detaljplanering tillämpas särskilt restriktivt.”

De som hoppats att strandskyddsutredningen skulle luckra upp strandskyddet runt Vänern och därmed bereda väg för undanröjande av strandskyddet t ex på Skutbergets friluftsområde eller på Bomstadbadens camping, har därmed hoppats förgäves.

Istället stärks nu alltså strandskyddet i Karlstad och runt Vänern. Något som också ligger helt i linje med vad miljö- och klimatminister Isabella Lövin tidigare sagt:
– Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och, om det behövs, förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer, tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade.

Betänkandets förslag till uppluckring av strandskyddet i glesbygdsområden med lågt exploateringstryck har redan fått hård kritik från en rad miljöorganisationer. Så sista ordet i hanteringen av frågan är med största sannolikhet långt ifrån sagt.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen
Ledamot kommunfullmäktige

Eva-Britt Johansson
Ersättare kommunfullmäktige

Magnus Johansson
Ersättare kommunfullmäktige