PBL-skolan, del 3: Exempel som konkretiserar och illustrerar byggnadsnämndens tillsynsansvar, ingripanden och påföljder

Del 3 i Karlstadpartiets lilla PBL-skola.

Vilka lagar bestämmer vad, hur, vem och var man får bygga någonting? Vad står det egentligen i lagarna? Och vem ansvarar för att de efterföljs? Om detta kommer vi från Karlstadpartiet att lägga ut en liten serie förhoppningsvis informativa och allmänbildande inlägg. Detta är del 3 där vi ger ett antal exempel som konkretiserar och illustrerar byggnadsnämndens tillsynsansvar, ingripanden och påföljder. Informationen är hämtad ur Mall för tillsynsplan enligt plan-och bygglagen 2023 framtagen av bl a Dag Rundgren vid Länsstyrelsen i Halland som i sin tur är en uppdatering av den mall som togs fram i ett samarbetsprojekt under 2013-2014 med representanter från Sävsjö, Vetlanda, Värnamo och Jönköpings kommuner och länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

1. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan eller i strid med lovbeslut.

 • Lovföreläggande och förbud att fortsätta åtgärden/arbetet
 • Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand)
 • Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande)
 • Byggsanktionsavgift
 • Beslut om att BN upprättar ritningar m.m. på ägarens bekostnad

 

2. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked

 • Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet
 • Vite
 • Byggsanktionsavgift

 

3. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts

 • Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet
 • Vite

 

4. Ett byggnadsverk har tagits i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked

 • Användningsförbud
 • Vite
 • Byggsanktionsavgift

 

5. Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked

 • Användningsförbud
 • Vite

 

6. Ett byggnadsverk uppfyller inte tekniska egenskapskrav

 • Åtgärdsföreläggande
 • Rättelseföreläggande
 • Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet (uppenbarhetskrav)
 • Användningsförbud (om säkerhetsbrister)
 • Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på den försumliges bekostnad
 • Handräckning
 • Byggsanktionsavgift

 

7. Ett byggnadsverk uppfyller inte underhållskravet

 • Åtgärdsföreläggande/föreläggande om underhållsutredning
 • Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på ägarens bekostnad

 

8. Ett enkelt avhjälpt hinder har inte undanröjts

 • Åtgärdsföreläggande
 • Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BN på den försumliges bekostnad

 

9. En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter

 • Entledigande och utseende av annan
 • Anmälan till certifieringsorganet

 

10. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts inte i stånd inom skälig tid

 • Rivningsföreläggande
 • Vite