PBL-skolan, del 2: Roller och ansvar när det gäller tillsyn enligt PBL

Del 2 i Karlstadpartiets lilla PBL-skola.

Vilka lagar bestämmer vad, hur, vem och var man får bygga någonting? Vad står det egentligen i lagarna? Och vem ansvarar för att de efterföljs? Om detta kommer vi från Karlstadpartiet att lägga ut en liten serie förhoppningsvis informativa och allmänbildande inlägg. Detta är del 2 där vi fokuserar på vilka roller och vilket de respektive myndighetsutövarna har. Informationen kommer från ett samarbetsprojekt som bedrevs åren 2013–2014 med representanter från Sävsjö, Vetlanda, Värnamo och Jönköpings kommuner och länsstyrelsen i Jönköpings län.

A. Allmänheten

 • Brukar det byggda och kan anmäla förhållanden som de anser inte stämmer överens med lagstiftningen till de myndigheter som har tillsyn (byggnadsnämnderna).

B. Byggherrar och fastighetsägare

 • Är tillsynsobjekt (8 kap 2 § PBF jämfört med 11 kap PBL och 1 kap 6 § PBF)
 • Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL.
 • Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av tillsyn (11 kap PBL). Gäller vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av byggnadsverk, tomter, allmänna platser m.m.
 • Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov, startbesked (inklusive kontrollplan), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut.
 • Delta vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.
 • Utföra kontroller under byggskedet.
 • Göra anmälningar enligt kontrollplan.
 • Rätta till avvikelser.
 • Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd.

C. Byggnadsnämnden

 • Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL)
 • Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 kap 7 § PBL).
 • Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § PBF)
 • Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande bestämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt.
 • Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL)
 • Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid felaktig eller utebliven tillsyn
 • Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF)

D. Länsstyrelserna

 • Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 och 14 § PBF).
 • Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF).
 • Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd om den allmänna tillämpningen av (8 kap 18 § PBF).
 • Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 4 § PBL)
 • Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, samt i vissa avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de är felaktiga (enligt 11 kap 10 – 12 § PBL).
 • Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete (8 kap 8 § PBF)

E. Boverket. Tillsynsvägledning

 • Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor (8 kap 16 § PBF)
 • Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 PBF)
 • Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning ( 8 kap. 15§ PBF).
 • Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF).
 • Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen ska lämnas till regeringen (8 kap 17 § PBF).
 • Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap 9 § PBF ska lämna samt hur informationen ska lämnas (10 kap 25 § PBF)
 • Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och redovisa detta till regeringen (8 kap 19 § PBF)

F Mark- och miljödomstolarna

 • Prövar efter överklagande länsstyrelsens beslut angående överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 6 § PBL) Regeringen
 • Prövar efter överklagande länsstyrelsernas tillsynsbeslut att helt eller i en viss del upphäva detaljplaner, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked (13 kap 5 § PBL)