PBL-skolan, del 1: Plan- och bygglagen, kommunens planmonopol och vikten av att byggnadsnämnden tar sitt ansvar för tillsynen

Del 1 i Karlstadpartiets lilla PBL-skola.

Vilka lagar bestämmer vad, hur, vem och var man får bygga någonting? Vad står det i egentligen i lagarna? Och vem ansvarar för att de efterföljs. Om detta kommer vi från Karlstadpartiet att lägga ut en liten serie förhoppningsvis informativa och allmänbildande inlägg. Och vi börjar med några bra texter som beskriver det övergripande sammanhanget, framtagna som en del av samarbetsprojekt åren 2013–2014 med representanter från Sävsjö, Vetlanda, Värnamo och Jönköpings kommuner och länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Portalparagrafen i plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Mark för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet.

Kommunen har planmonopol
Kommunerna har ensamt det lokala ansvaret för att planera. Med den makten följer ett ansvar, nämligen att använda de redskap man har för att bevara respektive varsamt förändra bebyggelsen.

Byggnadsnämnden har tillsyn över hela den byggda miljön
Byggnadsnämndens ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även planläggning. Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet

“Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet.”

Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet. Länsstyrelsen och Boverket ska ge kommunerna tillsynsvägledning, råd och stöd. Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar och det blir odemokratiskt om den enskildes möjlighet att bygga inte grundas på lagar och bestämmelser utan på grannarnas goda vilja. Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på byggnadsnämndernas eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan.