På Skutberget råder strandskydd enligt Miljöbalken, dvs svensk lag. Replik till Henrik Barvå.

Strandskyddet är svensk lag som bl a säkerställer allmänhetens, och djurens, tillgång till strandnära natur.

I sin ledare den 4 februari, rubricerad okynnesanmälningar”, kommenterade NWTs ledarskribent Henrik Barvå vår anmälan av kommunens påbörjade lekparksbygge på Skutberget. Vi känner oss därför föranledda att replikera hans inlägg.

Bakgrunden till vår anmälan grundar sig i det faktum att de påbörjade byggnadsarbetena sker på ett område där s k strandskydd gäller. Strandskyddet, som kommer till uttryck i Miljöbalken, syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Ur Naturvårdsverkets förklaring till strandskyddets förbudsregler läser vi:

  • Inom ett strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras
  • Inom ett strandskyddsområde får inte byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Exempel på anläggningar som kan omfattas är t ex staket, grillplatser, lekplatser, trädgårdsgångar, vägar, parkeringsplatser, golfbanor, bryggor och pirar.
  • Inom ett strandskyddsområde får inte grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan. Med “andra förberedelsearbeten” avses till exempel trädfällning, schaktning, sprängning eller anläggande av väg.

Enligt vår bedömning är kommunens påbörjade arbeten ett tydligt brott mot ovan nämnda förbudsregler. När vi kontaktade Naturvårdsverket för vägledning rådde de oss att i enlighet med praxis anmäla ärendet till polisen och till tillsynsmyndigheterna, i det här fallet kommunen och länsstyrelsen. Därav grunden till vår anmälan.

Det visade sig då att kommunens egen tillsynsenhet gjort ställningstagandet att ingen strandskyddsdispens varit nödvändig att söka då åtgärderna hävdas ”öka allmänhetens tillgång” till området. Något man också vidhöll i det svar där man skyndsamt avvisade vår anmälan.

Då vi vidhåller att deras bedömning och handläggning är felaktig har vi därför nyttjat vår lagstadgade rätt att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

De ytor som tas i anspråk är idag naturmark och därmed tillgängliga för alla och envar för valfri aktivitet när de så önskar. Att, som kommunen gjort, påstå att en lekpark av det slag som presenteras i ritningen skulle öka allmänhetens tillgång till området anser vi inte vara en bedömning som ligger i linje med lagstiftarens intentioner.

Frågan är dock, i våra ögon, större än så.

Den lättillgängliga strandlinjen är det som gör Skutbergets Friluftsområde unikt. Och den är en begränsad resurs.

Skutbergets friluftsområde är kommunens i särklass mest populära friluftsområde med över 400.000 besökare per år. Den allmänt lättillgängliga strandlinjen med Vänerutsikt är det som gör området unikt. Och den är redan idag en begränsad resurs.

Skutberget är ett område där stora och genomgripande förändringsarbeten planeras. Här finns t ex ett visions- och ett planprogram späckat av tankar och idéer, ett naturskyddsområde som enligt beslut i kommunfullmäktige ska inrättas, en detaljplan och en gestaltningsplan som ska tas fram och en kommersiell muminpark som kommer att ta en stor del av området i anspråk och kraftigt öka trycket på miljön kommer eventuellt att uppföras.

Hur detta samlat på lång sikt kommer att belasta området samt påverka allmänhetens tillgång till strandnära miljöer och natur- och djurlivets livsvillkor, är i detta tidiga skede svårt att överblicka. Enligt vår syn på saken borde dessa åtgärder därför i stället hanteras i ett samlat detaljplanearbete.

I detta sammanhang är det vår åsikt att tillsynsmyndigheterna, i avvaktan på att en sådan övergripande plan av den samlade exploateringen av området som helhet klarnat och färdigställts, borde vara särskilt återhållsamma med att bevilja strandskyddsdispenser för enskilda åtgärder.

I avvaktan på att Länsstyrelsen granskat och avgjort ärendet har vi dessutom krävt s k inhibition av beslutet om att genomföra byggnationen, dvs att byggnadsarbetet för parken avbryts.

Och avslutningvis, ja Henrik Barvå, precis som drygt halva kommunens befolkning tycker vi att placeringen av en kommersiell och inhägnad muminpark på Skutbergets friluftsområde är en riktigt dålig och otidsenlig idé.

Peter Sörensen

Göran Svensson

Ledamöter av Karlstads kommunfullmäktige