Otrygghetsboendet Kronogården. Ett inhumant haveri för vårdapparaten.

An den nyligen släppta rapporten framgår en närmast obegriplig vanvård och brist på kontroll.

Otrygghetsboende. Med den synnerligen talande rubriken skriver NWTs ledarskribent Henrik Barvå den 10/6 om de missförhållanden som rått på det kommunala s k trygghetsboendet Kronogården på Kronoparken.

Av en nyligen släppt rapport framgår en vanvård och en brist på kvalitetsstyrning och uppföljning som är skrämmande att ta del av. Det som framkommer liknar närmast ett totalt haveri. Och den långa listan av brister tycks gå som röd tråd genom verksamhetens alla led och nivåer. Här talar vi alltså om vård av några av samhällets allra svagaste. Äldre människor med omfattande behov av vård och omsorg.

I rapporten läser vi bl a:
Följande brister hos trygghetsboendets personal har identifierats:

  • Bristande följsamhet till åtgärdsbeskrivningar
  • Bristande signering på signeringslistor
  • Personalen har på eget bevåg ändrat ordination på signeringslista
  • Bristande mobilisering av patienter och tillämpning av grundutrustning
  • Bristande kommunikation/konsultation till legitimerade, t ex signalering vid försämring av sårläkning och vid försämrat hälsotillstånd

Bara under mars månad rapporterades 773 fall av utebliven signering av utförda åtgärder. Av dem var 521 s k lägesändring för att förhindra ligg- och trycksår.

Men även på högre nivå har omfattande brister förelegat. Följande brister hos legitimerade har identifierats.

  • Bristande och utebliven dokumentation i patientjournalen
  • Uteblivna åtgärdsbeskrivningar till personalen
  • Bristande och uteblivna bedömningar av legitimerade
  • Bristande och uteblivna uppföljningar av legitimerade, t ex sår, smärta
  • Bristande uppföljning av förskrivning av lyftsele

Redan 2018 flaggades för somliga av ovanstående brister. Och ett projekt sattes enligt uppgift igång för att komma till rätta med dem. Två år har gått sedan dess. Två år. Och problemen har bara eskalerat. Det är obegripligt.

“Kronogården har inte bara varit ett otrygghetsboende. Den har varit rena rama dödsfällan.”

En lex Maria-anmälan om misstänkt allvarlig vårdskada och två lex Sarah-anmälningar från Kronogården kommer nu att skickas till in till Ivo, Inspektionen för vård- och omsorg. Och det blågröna styret har lovat att en oberoende utredning ska göras.

Men med tanke på de omfattande och allvarliga brister som enligt rapporten rått på alla upptänkliga nivåer så kan det inte stanna där.

Från Karlstadpartiet är vi djupt bekymrade över det inträffade. Vi kommer därför att på kommande kommunfullmäktige den 16 juni kräva en utförlig redovisning från vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm-Barenfeldt (M). Och i en motion kommer vi att kräva att samtliga kommunens vård- och trygghetsboenden snarast underställs en utförlig granskning.

Kronogården har inte bara varit ett otrygghetsboende. Den har varit rena rama dödsfällan. Det som pågått är djupt inhumant. Det är en tragedi för vårdtagarna och deras anhöriga. Och det är ett kraftigt underbetyg till alla som på ett eller annat sätt haft ansvar för det inträffade.

Åtgärdandet av dessa missförhållanden måste ges absolut högsta prioritet.

För Karlstadpartiet Livskvalitet den 11 juni

Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson
Politiska talespersoner