Öppet brev om behovet av en kommunövergripande handlingsplan mot hedersvåld och hedersförtryck

Debattartikel från oktober 2016. Vad hände sedan?

Hej Per-Inge och Niklas,

I Sverige har vi beslutat att vi alla ska ha rätt att forma och påverka våra liv, egenmakt över vår sexualitet och ett liv fritt från våld och förtryck. Vi ser därför bekymrat på den oro som Monika Ekström, ordförande i Brottsofferjouren i Värmland, nyligen uttryckte i media rörande riskerna för en eskalering av problematiken med hedersvåld och -förtryck om en etablering av den aktuella moskén i Karlstad skulle bli verklighet. Och när vi den senaste veckan fördjupat oss i problematiken har vi fått samma signaler från flera olika håll.

I kontakter med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har vi förstått att kommunen idag saknar såväl en kartläggning av som en förvaltningsövergripande handlingsplan mot problematiken, vilket förvånar oss mycket.

I en välskriven debattartikel i NWT för drygt fyra år sedan, rubricerad “Alla har rätt till ett liv i frihet och värdighet” skrev ni att ni avsåg att ta ett helhetsgrepp på denna problematik:

“Vi vill nu ta ett helhetsgrepp kring de här frågorna. Det innebär att vi vill synliggöra problemen och kartlägga omfattningen. Vi har redan en handlingsplan för skola och barnomsorg. Nu vill vi gå vidare med handlingsplaner för alla kommunens verksamheter. Vi vill utbilda våra medarbetare i barns rättigheter och stödja de som är utsatta. Vi vill informera och föra dialog med andra organisationer och med föreningslivet. Det här är ett långsiktigt arbete som rör hela kommunen. Därför lägger vi idag politiskt initiativ där vi ger kommunledningskontoret ansvar för det här arbetet.”

Det är kloka ord som vi från Karlstadpartiet delar till 100%. Men vad hände sedan? Vad blev resultatet av det politiska initiativet? Vi vore tacksamma om ni skickade oss dels en kopia på själva initiativet, dels kopior på alla diarieförda handlingar som följt därav.

Det helhetsgrepp ni då efterlyste är nu angelägnare än någonsin. Och det måste sannolikt breddas till att även omfatta fler myndigheter. Vi är övertygade om att det finns en bred samsyn kring detta i kommunfullmäktige.

Låt oss därför tillsammans skyndsamt lyfta frågan.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot kommunfullmäktige

Eva-Britt Johansson
Ersättare kommunfullmäktige

Karlstadpartiet Livskvalitet

PS. Då detta mail går ut som ett öppet brev till en stor mängd mottagare vill vi tipsa om följande debattartikel i ämnet, skriven av den i frågan kunniga riksdagsledamoten Juno Blom (L) – https://www.svd.se/sverige-har-blundat-for-fortrycket-av-unga samt om sidan Hedersförtyck.se – https://www.hedersfortryck.se/ framtagen av Länsstyrelsen i Östergötland på uppdrag av regeringen. DS