ÖPPET BREV: Länsstyrelsens hållning i strandskyddsfrågan har blivit ett hot mot växt- och djurlivet i Värmland

Lännstyrelsens hållning i strandskyddsfrågor har blivit ett hot mot växt- och djurlivet hävdar Peter Sörensen (KPL).

Detta är ett öppet brev från Peter Sörensen (KPL) till Länsstyrelsen i Värmland, landshövding Georg Andrén och jurist Johan Magnusson. Kopia för kännedom till Karlstads kommun samt media.

Hej Johan och Georg,

enligt uppgift har kommunens tillsynsenhet inhämtat information från Länsstyrelsen rörande huruvida anläggandet av discgolfbanan på Skutberget skulle vara en åtgärd som kräver strandskyddsdispens. Och enligt uppgift har Johan sagt att det inte självklart behöver vara det.

Att Länsstyrelsen fick frågan bottnar i en tillsynsanmälan och anmälan om pågående miljöbrott som jag gjort till kommunen. Den har till dags dato tagit kommunen 15(!) månader att handlägga. Och ett beslut kommer enligt uppgift att fattas först i februari. Det har då gått 17 månader sedan min anmälan. Innan dess kan jag inte överklaga beslutet. Vilket jag kommer att göra om kommunen inte ingriper. Och via samarbetspartners kommer jag att överklaga denna fråga hela vägen upp till högsta instans om så blir nödvändigt.

En nygjord underökning visar att 33(!) träd längs banan fått så stora skador att de nu måste fällas. Och fler kommer följa.

I princip hela banans sträckning går på strandskyddad mark i de tunna ridåerna av tallskog ute på Skutberget. En arborist har varit på plats och undersökt träden längs banan. 33 (!) träd visar sig ha fått så allvarliga skador att de nu måste fällas. Och många, många fler har fått så allvarliga skador att de inom kort kommer att behöva fällas även de. Dessutom har undervegetationen längs banan trampats sönder och samman.

Hade Länsstyrelsen istället svarat kommunen att en sådan bana kräver strandskyddsdispens hade ärendet kunnat avgöras mycket snabbare. Verksamheten hade kunnat stoppas och skadorna på de glesa skogsdungarna ute på Skutberget, alla på strandskyddad mark, hade kunnat begränsas.

För mig, som förvisso är lekman, är det 100% solklart att anläggande av en discgolfbana på strandskyddad mark är en dispenspliktig åtgärd. Och att anläggandet av den är ett miljöbrott. Det är dessutom solklart att de skador den pågående verksamheten orsakar i sig är ett miljöbrott.

En arborist har varit på plats och undersökt träden längs banan. 33 (!) träd visar sig ha fått så allvarliga skador att de nu måste fällas.

Skadorna som banan orsakar eskalerar nu, eftersom ingen ingriper, för varje dag som går. De kommer att resultera i att hundratals träd kommer att dö och behöva fällas. Och Länsstyrelsens hållning i strandskyddsfrågan framstår för mig som allt mer obegriplig och – faktiskt – oförenlig med svensk lagstiftning. Om detta vittnar såväl besluten i Muminplansfrågan som besluten rörande äventyrslekparken och klätterlekparken på Skutberget. Alla fall där ni friade och högre rättsinstanser fällde.

Har ni inte dragit några lärdomar av detta? I mina ögon har den hållning som Länsstyrelsen i Värmland intagit blivit ett direkt hot mot växt- och djurlivet inom strandskyddade områden i vår region. Det är djupt bekymmersamt. Och detta borde vi snarast prata om.

Avslutningsvis. Att en tillsynsanmälan om en pågående verksamhet som orsakar omfattande skador på växt- och djurliv på strandskyddad mark ska ta 17 månader att handlägga för en kommuns tillsynsavdelning, är också det något vi borde prata om.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Fullmäktige
Karlstads kommun