Om paviljongerna på Kungsgatan. Debattrepliken som Henrik Barvå på NWT vägrar att publicera.

Karlstadpartiet publicerar här den debattreplik Peter Sörensen (KPL) skrev, men som NWT vägrat publicera.

Den 20 april tog NWTs ledarskribent Henrik Barvå tillfället i akt att kritisera Karlstadpartiets överklagande av de tidsbegränsade bygglov som kommunen beviljat för paviljonerna längs Kungsgatan. Föga förvånande, skriver Barvå, kritiserar nu Karlstadpartiet detta. De säger sig, fortsätter han, vilja ha ett levande centrum men vill stoppa allt här och nu. Och så avslutar han med, som de plägar göra.

Raderna präglas tyvärr av den politiskt enögda raljans som kommit att bli ett av Barvås signum och som gör att hans röst tyvärr, i alla fall i mitt tycke, tappar mycket av sin trovärdighet och tyngd. Något som jag personligen tycker är trist, då Henrik Barvå i sin bästa stunder har kommunens kanske vassaste penna och är en viktig röst i lokala samhällsdebatten.

LÄNK: Krångla inte till det. Barvås ledare.

Men, låt oss övergå till att bena litet i det Barvå skriver. Det stämmer att vi från Karlstadpartiet valt att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut att ge tidsbegränsade bygglov till paviljongerna längs Kungsgatan. Anledningen är att vi anser att både loven i sig och besluten att bevilja dem bryter mot lagen.

Ur PBL Kunskapsbanken, skriven av Boverket, läser vi:

”För att en ansökan om tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs det att den sökta åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid. Detta har i rättspraxis tolkats som att åtgärden behöver vara av tillfällig karaktär. Det är den sökande som ska visa att åtgärden är av tillfällig karaktär. Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen.”

Ur “Förutsättningar för lov” SOU 2021:47 läser vi:

“Ett tidsbegränsat lov ska som nämnts avse en åtgärd som avses pågå under en begränsad  tid. Med hänvisning till det har tidsbegränsat lov nekats när kommunen påbörjat ett detaljplanearbete som syftar till att göra åtgärden planenlig. Det är åtgärdens syfte som ska bedömas. Att ett visst användningsändamål för exempelvis en byggnad är tidsbegränsat, men av återkommande säsongskaraktär, gör inte byggnaden tillfällig.”

Serveringspaviljongerna längs Kungsgatan kan alltså, oavsett vad man har för personliga åsikter om dem eller om Karlstadpartiet, ens med den godaste vilja i världen anses uppfylla lagens krav på vad som är att betrakta som ett tillfälligt behov. De har dessutom stått på platsen sedan åtminstone 2010.

Den juridiska problematiken förtydligas i ett protokoll från ett möte mellan kommunen och krögarna från december 2019, där kommunen själva skriver:

”Till skillnad från tidigare krävs nu bygglov, vilket gör det hela mer komplicerat. Från 2014 och framåt har serveringarna glidit över till att bli inneslutna, väderskyddade paviljonger som allt mer kan likställas med riktiga byggnader. De kan därför inte längre enbart hanteras av uteserveringspolicyn.”

”Ett annat problem med uteserveringarna på Kungsgatan som skapar viss osäkerhet inför
framtiden är att de ligger på allmän platsmark. För att ge bygglov där måste berörda grannar tillfrågas. Om de klagar kan inte bygglov beviljas. Bygglov kräver nämligen planstöd och enligt detaljplanen är det egentligen inte meningen att marken ska bebyggas.”

“Räddningstjänsten har tidigare kommit in sent i processen och inte ordentligt genomlyst uteserveringarna utifrån ett bygglovsperspektiv. När det nu görs står det klart att dagens utformning inte är godkänd ur brandsäkerhetshänseende. Ur kommunprotokoll från december 2019.”

Av samma protokoll framgår att inte heller brandskyddskraven varit uppfyllda. Här står bl a:

”Räddningstjänsten har tidigare kommit in sent i processen och inte ordentligt genomlyst uteserveringarna utifrån ett bygglovsperspektiv. När det nu görs står det klart att dagens utformning inte är godkänd ur brandsäkerhetshänseende. Först när räddningstjänsten krav uppfylls kan ett bygglov beviljas. Målet är att lösa problemen med utrymningsvägarna gemensamt för att krögarna ska kunna få bygglov efteråt. Det ligger i allas intresse och vi måste hjälpas åt.”

Kommunen har alltså sedan tio år tillbaka känt till att paviljongerna på Kungsgatan varit illegala s k svartbyggen och Räddningstjänsten har känt till att de inte uppfyllt lagens krav på brandskydd. Men informationen har stannat i den lilla grupp av tjänstemän från kommunen och räddningstjänsten som i över ett decennium suttit i regelbundna möten med krögarna längs Kungsgatan, som därigenom fått en gräddfil förbi den lagstiftning som alla andra varit tvungna att efterleva.

Hösten 2022 fick vi tips om dessa missförhållanden från en medborgare. I november gjorde vi sedan en tillsynsamälan mot paviljongerna. Ställda inför offentlighetens ljus tvingades kommunen nu erkänna det de redan känt till sedan länge, nämligen att paviljongerna var svartbyggen utan godkänt brandskydd. Och den process som nu landat i att de godkänt så kallade tidsbegränsade bygglov tog sin början.

Kommunens försök att kringgå svensk lagstiftning för att gynna krögarna på Kungsgatan har alltså pågått i över ett decennium. Det politiska styret har liksom kommunrevisionen och stadsbyggnadsdirektören bytts ut flera gånger på den resans gång utan att någon lyft ett finger. Det är ett rättshaveri som är djupt, djupt problematiskt. Och borde rimligen bekymra även NWTs ledarskribent, som ju själv brukar vara snabb att kommentera när lagbrott begås. Som t ex när han i sin ledare med rubriken ”Rödgröna vill bryta mot lagen” den 19 april kritiserar regionrådet Åsa Johansson (s).

Att Barvå, och NWT, kastar ljus på denna typ av lagöverträdelser är bra. Det är att stå upp för och värna demokratin och det borde fler göra oftare. Som stats- eller kommunanställd, eller som ledamot i en politisk nämnd, kan man nämligen inte välja om man vill följa lagen i sitt myndighetsutövande. Enligt förvaltningslagens legalitetsprincip är man skyldig ha tydligt stöd i rättsordningen för sina åtgärder. Att fatta beslut som bryter mot rättsordningen, dvs mot lagen, är ett lagbrott i sig.

Det är av den anledningen vi överklagat beslutet om de tidsbegränsade byggloven. Vi har dessutom begärt en laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten eftersom vi menar att beslutet strider mot lagen.

Det haveri i myndighetsutövandet som i över ett decennium fått pågå på Kungsgatan måste få ett slut. Och lag och ordning måste återupprättas i Karlstads kommun. Där har vi i dagsläget vår prioritet i den här frågan.

När vi fått  ordning på det tar vi gärna en politisk debatt med  Henrik Barvå kring stadsutvecklingen i Karlstad, ett ämne som också det engagerar oss mycket. Också där finns det ett stort behov av förnyelse.

För Karlstadpartiet  Livskvalitet

Peter Sörensen

PS. Debattrepliken skickades till NWT den 22 april. Att som Henrik Barvå sitta och från sin upphöjda ledarplats i regionens största dagstidning vräka ur sig förminskande, falska och nedlåtande kommentarer om ett lokalt parti invalt i fullmäktige i ett demokratiskt val, och sedan inte tillåta dem han smutskastar att gå i replik är uselt, fegt och ovärdigt  Det får i mina ögon Barvå att framstå som en simpel mobbare. Och kastar tyvärr en trist antidemokratisk slagskugga över NWT som tidning. DS