Ny rapport visar: 33(!) träd längs discgolfbanan på Skutberget har fått så stora skador att de måste fällas

33 träd längs discgolfbanan på Skutberget har fått så stora skador att de nu måste fällas. Alla på strandskyddat område.

33 (!) träd längs discgolfbanan på Skutberget har dött och måste fällas. Det visar en nygjord rapport som arboristföretaget Wells Trädvård gjort på uppdrag av Karlstads kommun.

–Vi gjorde en tillsynsanmälan om dessa skador redan i september 2020. 15 månader (!) har gått sedan dess och ännu har inget har gjorts för att stoppa verksamheten. Istället eskalerar skadornas omfattning för varje dag som går. Min bedömning är att över 100 träd kommer att dö och behöva fällas. Det är en katastrof för skogen på Skutberget, berättar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Banan med 18 hål löper kors och tvärs genom de tunna talldungarna och över motionsspåren på Skutberget. I princip hela bansträckningen går över strandskyddad mark där åtgärder som skadar växt- och djurliv är förbjudna. Och tillsynsamälningar om befarade pågående miljöbrott ska enligt lagen hanteras skyndsamt.

 

Vad gäller inom ett strandskyddat område?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:
• uppföra nya byggnader,
• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
• gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Källa: Boverket https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/planeringsfragor/strandskydd/