Ny förnyar vi Karlstad. Karlstadpartiets budgetförslag 2025-2027.

Karlstadpartiets budgetförslag 2025-2027. Med bland annat 100 miljoners förstärkning till äldrevården.

I vårt budgetförslag för 2025-2027 som vi presenterade på kommunfullmäktige den 18 juni fortsätter vi i Karlstadpartiet vår mission för att förnya och förbättra Karlstad kommun. Här hittar du ett historiskt stort äldrevårdslyft på 100 miljoner för att åtgärda de omfattande bristerna och skriade behoven i äldreomsorgen. Du hittar ett omfattande och välbehövligt paket med besparingar till förmån för den lagstadgade kärnverksamheten. Satsningar på ett intensifierat arbete för att möta klimat- och miljöutmaningarna. På att stärka lokaldemokratin och rättssäkerheten. Och på att stärka Karlstads Citys attraktionskraft.

Den totala driftbudgeten för all Karlstad kommuns planerade verksamhet under 2025 landar strax under sju miljarder. Sju tusen miljoner alltså. Det är en för de flesta närmast svindlande summa. Lite mer än en tredjedel, drygt 2,3 miljarder, går till Barn- och ungdomsnämnden. Till grund- och förskolan. Det är kommunens i särklass största utgiftspost. Den näst största utgiftsposten är Vård- och omsorgsnämnden, som bl a ansvarar för äldrevården och -omsorgen. Dit går, åtminstone i vårt budgetförslag, drygt 1,8 miljarder. Och på tredje plats ligger Arbetsmarknads- och socialnämnden med en budget på knappt 800 miljoner. Lägger man till detta Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget på dryga 500 miljoner så upptar de fyra tillsammans 5,5 miljarder, dvs drygt 80%, av den totala kommunala budgeten på 6,7 miljarder. Och vården, skolan och omsorgen är ju därför det vi brukar prata om som välfärdens kärna.

Ungefär 98 % av den totala budgeten på 6,7 miljarder är för år 2025 uppbunden i verksamhet som redan är beslutad. De pengarna har vi i vårt budgetarbete högst begränsade möjligheter att påverka användningen av. De medel vi har att fördela kallas för en grundram. Och inför 2025 är grundramen på 155 miljoner.

230 MILJONER FÖRDELAT I VÅR DRIFTBUDGET

Från Karlstadpartiet har vi, utöver grundramen, dessutom lagt ett antal välfärdsförstärkande besparingsförslag. Dels handlar det, precis som i vårt förra budgetförslag, om att minska på overheadkostnader med huvudsakligt fokus på kommunledningskontoret som vi menar vuxit allt för kraftigt det senaste decenniet. Dels handlar det om början på en successiv nedbantning av icke lagstadgade överambitioner inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Och dels handlar det om en sänkning av arvodena för kommunalråden, som vi anser är alldeles för höga och måste ner till en mer rimlig nivå. Totalt tillför dessa besparingsåtgärder ytterligare 75 miljoner att fördela till välfärden. Totalt har vi i vårt budgetförslag därför fördelat 230 miljoner.

Precis som i vårt förra budgetförslag är vår siffermässigt största satsning ett äldrevårdslyft på 100 miljoner kronor. Den nästa största delen, 50 miljoner, går till skolan. Vi har i vårt budgetförslag dessutom lagt ett batteri av kraftfulla paketsatsningar för att stärka kommunens miljöarbete, för att stärka Karlstad citys attraktionskraft samt för att stärka lokaldemokratin och rättssäkerheten. Och så har vi gjort en välbehövlig satsning på att höja skötselnivån på spår och leder samt på kommunens prisbelönade friluftspärla Skutberget.

Kommunens totala budget och KPLs förslag till fördelning av satsningen på 230 miljoner kronor 2025.


100 MILJONER TILL ETT ÄLDREVÅRDSLYFT

Redan i budgetförslaget 2023-2025 lyfte vi, efter de omfattande och allvarliga brister på kommunens äldreboenden som vi kunnat konstatera efter att ha läst de senaste tio årens tillsynsrapporter, behovet av ett äldrevårdslyft. Bristerna, som vi lyft vid flera debatter i kommunfullmäktige, handlar bland annat om:

 • Omfattande och återkommande brister vad gäller upprättande/efterlevnad av genomförandeplaner
 • Omfattande och återkommande brister vad gäller dokumentation i journal
 • Bristande kunskaper om gällande rutiner
 • Bristande kunskaper gällande rapportering av incidenter
 • Bristande kunskaper om Lex Sara
 • Bristande kunskaper gällande tillsyn och uppsikt
 • Brister vad gäller respekt för den privata bostaden och den personliga integriteten
 • Problem att behålla befintlig personal och svårigheter att rekrytera ny
 • Bristande efterlevnad av kommunens service- och värdighetsgarantier

I slutet av maj år 2022 kom så resultatet av den tillsyn Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre (SÄBO) som drivs av vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad. Och kritiken från IVO var svidande.

I sin rapport konstaterade IVO bl a följande brister:

 • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning
 • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
 • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt
 • Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk

Den omfattande problembild som här framträder, och som under våren blev än mer tydlig när vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun släppte sin årliga kvalitetsrapport, handlar såvitt vi kan bedöma det dels om en bristande ledning och styrning, dels om en avsevärd underfinansiering.

Enligt strukturerad jämförelsestatistik från databasen Kolada, framtagen i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (skr) för att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner, kostar äldreomsorgen i Karlstads kommun 94 miljoner kronor (2023) mindre än referenskostnaden (den statistiskt förväntade kostnaden).

Till detta kommer den demografiska motbacke vi är på väg in i, med en kraftigt ökad andel äldre medborgare, och en minskad andel i yrkesför ålder.

Behoven av resursförstärkningar och åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten och leveransen av en god vård till kunderna på våra äldreboenden är omfattande och akuta. Och de måste åtgärdas skyndsamt.

I vårt budgetförslag skjuter vi därför till 100 miljoner kronor för förstärkningar inom äldrevården för år 2025. De kommande åren är vår bedömning att det denna historiskt stora förstärkning till trots kommer behöva skjutas till ytterligare resurser.

Som en del av äldrevårdslyftet har vi lämnat följande uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att:

 • Utifrån vård och omsorgsförvaltningens kvalitetskrav och kommunens service- och värdighetsgarantier genomföra en snabbutredning av måluppfyllelsen på kommunens äldreboenden
 • Med utgångspunkt i resultatet av utredningen av måluppfyllelse lägga fram en prioriterad åtgärdsplan och en kostnadskalkyl för att öka måluppfyllelsen på kommunens äldreboenden
 • Arbeta fram ett Early Warning System för äldreomsorgen efter den modell man utvecklat i Östersunds kommun. Syftet är att med hjälp av smarta indikatorer göra det möjligt att upptäcka och åtgärda potentiellt allvarliga problem
 • Ta fram och genomföra en bred utbildningsinsats för att höja kunskapen om arbete med genomförandeplaner inom äldreomsorgen
 • Komplettera tillsynsavdelningens skriftliga rapporter med ett besiktningsprotokoll (liknande bilbesiktning) där de tre färgkoderna grönt/gult/rött markeras för varje punkt som kontrollerats
 • Se till att varje ny tillsynsrapport föredras som en egen punkt på nämndens sammanträden
 • Offentliggöra alla tillsynsrapporter genom att samla dem på en gemensam sida på kommunens webbplats samt genom att gå ut med ett pressmeddelande varje gång en ny rapport färdigställts
 • Arbeta fram en styrmodell som på ett bättre sätt än idag säkerställer kvaliteten i vården och prioriterar och säkerställer att de brister som upptäckts skyndsamt åtgärdas

INTENSIFIERAT KLIMAT- OCH MILJÖARBETE

Visst görs det redan idag i många delar ett ambitiöst och bra miljöarbete i kommunen. Men det räcker inte. Åtgärderna måste bli kraftfullare och tempot måste intensifieras för att vi ska nå våra högt ställda klimatmål. I vårt budgetförslag har vi därför lagt ett omfattande åtgärdspaket för att ytterligare förstärka och skynda på det redan befintliga arbetet. Några exempel är:

 • Vi tillför omfattande resurser, både i drifts- och investeringsbudgeten, för att minska biltrafiken inne i Karlstad city till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång. Forskning på miljöområdet visar att sådana satsningar ger mycket kraftfulla effekter på miljösidan. Här tillför vi därför i investeringsbudgeten för 2025 20 miljoner för att starta upp detta arbete, och 2026 ytterligare 80 miljoner. Parallellt med denna satsning gör vi en lika stor satsning på att stärka attraktiviteten i Karlstad city. Erfarenheter från internationella projekt visar att sådana parallella satsningar ger störst effekt.
 • Vi lägger dessutom 3,7 miljoner på en banbrytande satsning på att ställa om alla kommunens återvinningscentraler till  moderna gröna återbrukscentraler där man jobbar i enlighet med eu:s så kallade avfallshierarki. Undersökningar visar att 10–20% av det som idag går till materialåtervinning med enkla åtgärder skulle kunna återanvändas. Som en del av den satsningen vill vi renodla verksamheten i Solareturen mer mot återbruk. Med en sådan satsning skulle Karlstad ta en tätposition i Sverige på avfallshanteringssidan. Och visa vägen mot framtiden. Helt enkelt genom att våga tänka i nya banor. Sånt vill vi ser mer av.
 • Och så drar vi snöret för och avvecklar kommunens engagemang i den mångmiljonslukande klimat- och miljöboven Karlstad Airport. De försök som gjorts att få företagen att vara med och finansiera verksamheten har tydligt visat att ett sådant intresse saknas. Företagens sätt att göra affärer har förändrats radikalt och idag används flygplatsen nästan uteslutande för privata semesterresor till solen.
 • Bland de övriga satsningar som ingår i vårt miljöpaket återfinns t ex tävlingen Energiutmaningen där företag, skolor och stadsdelar kan vara med och tävla om vem som lyckas bäst med att spara energi, en utredning av möjligheterna att införa en kommunal enhetstaxa inom kollektivtrafiken samt en kartläggning och skyddsmärkning av alla större träd i kommunens centrumkärnor.

STÄRKT LOKALDEMOKRATI OCH RÄTTSSÄKERHET

I vårt budgetförslag 2025–2027 har vi dessutom lagt ett kraftfullt åtgärdspaket för att stärka lokaldemokratin och rättssäkerheten i kommunen, som tex:

 • Vi satsar 2 miljoner på en  koncernövergripande kompetenshöjande insats rörande offentlighetsprincipen och diarieföring, ett område där vi tyvärr kunnat konstatera att det råder stora brister inom kommunen. Vi lägger också närmare en halv miljon för att åtgärda de brister i bakåtkompatibilitet som råder i dagens diarieföringssystem, något som leder till att äldre handlingar blir mycket svåra att eftersöka.
 • Vi satsar en miljon på kompetenshöjande insatser inom PBL och handläggning av bygglov, särskilt riktad mot stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen. Den granskning vi gjort av hur dessa frågor hanterats kopplat till uteserveringarna i Karlstads innerstad visar tyvärr att här finns omfattande brister i efterlevnaden i lagstiftningen.
 • Vi ger kommunledningskontoret i uppdrag att sätta stopp för det i dag tyvärr allt för flitigt förekommande och märkliga oskicket med muntliga avtal och framledes ställa krav på att alla avtal som kommunens förvaltningar och bolag ingår, ska ske skriftligt.
 • Vi satsar vidare 1,5 miljoner på att erbjuda förtroendevalda, medborgare och media möjligheten att få tryckta versioner av centrala offentliga handlingar som t ex översiktsplan, årsredovisningar mm. Detta tror vi på ett positivt sätt bidrar till att stärka lokaldemokratin och möjligheten att delta i samhällsdebatten.
 • Som ett led i att stärka lokaldemokratin ger vi kommunledningskontoret i uppdrag att byta ut benämningen ”Karlstadborna” mot det i våra ögon mer korrekta ”kommunmedborgarna” i all kommunens kommunikation. Medborgare som bor i Molkom eller Väse kallar sig sannolikt Molkomsbor eller Väsebor, och inte Karlstadbor.
 • En annan viktig demokratisatsning är att vi lägger 2 miljoner kronor på en omfattande kartläggning av och informationsinsats kring förekomsten av hedersvåld och hedersförtryck i vår kommun. Kartläggningar gjorda i andra kommuner visar att detta problem tyvärr är mycket omfattande och orsakar ett stort lidande.
 • I syfte att stärka lokaldemokratin ger vi dessutom kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en sänkning av arvodena för kommunalråden från dagens 55% till 35% av statsrådsarvodet (156.000 kr/mån 2024), dvs från 85.800 kr/månad till 54.600 kr/månad, samt för kommunalråd i opposition från 55% till 25% av statsrådsarvodet, dvs från 85.800 kr/månad till 39.000 kr/mån (beräknat på 2024 års statsrådsarvode).

ETT ATTRAKTIVARE KARLSTAD CITY

I vårt budgetförslag gör vi dessutom en omfattande och välbehövlig satsning på att stärka Karlstads attraktionskraft. I det åtgärdspaket som vi lagt ingår bl a följande:

 • I vår investeringsbudget avsätter vi i ett första steg 20 miljoner för 2025 och 80 miljoner för 2026 till åtgärder för att ytterligare höja attraktiviteten i Karlstads innerstad. Åtgärderna bör samordnas med satsningar på att minska biltrafiken till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång.
 • Kommunstyrelsen och berörda nämnder får i uppdrag att i bred samverkan med fastighetsägarna och handlarna i city och med utgångspunkt i erfarenheterna och slutsatserna från projektet Framtidens stad samt med fokus på miljömässig hållbarhet, omsorgsfull arkitektonisk gestaltning av gaturum, ökad stadsgrönska samt definition av tydliga huvud- och bistråk ta fram ett första utkast till en framtidsvision för Karlstad City.
 • Parker och grönytor bidrar på ett mycket positivt sätt till upplevelsen av en attraktiv stad. Och en växande stad behöver fler stora parker. Vi gör därför en satsning på att skydda grönområdena runt Sundstatjärn och Lambergstjärn från exploatering för att istället planlägga och utveckla dem som stadsparker.
 • Fler och finare parker kräver mer underhåll. Vi förstärker därför driftsbudgeten för underhåll av parker och grönytor med 3 miljoner.
 • De kulturhistoriska kanalpromenaderna längs östra/västra Kanalgatan är en oslipad pärla som lyftes fram i arbetet med Framtidens stad. I vår budget föreslår vi satsningar på att förädla och lyfta fram detta område.
 • Karlstads historia är idag en underutnyttjad resurs. Vi lägger därför en miljon på att förse fler av kommunens kulturhistoriskt värdefulla hus och miljöer med skyltar som berättar deras historia.
 • Örsholmens industriområde är i våra ögon ett område med enorm potential för stadsutveckling. Vi ger därför kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för att omvandla Örsholmens industriområde till en modern, hållbar stadsdel med arbetsnamnet Karlstad Sjöstad.

MOTION, REKREATION OCH FRILUFTSLIV

I vårt budgetförslag har vi dessutom lagt ett kraftfullt förstärkningspaket när det gäller motion, rekreation och friluftsliv, områden som alla på ett positivt sätt bidrar till upplevelsen av livskvalitet och bidrar till en förbättrad folkhälsa. Några av delarna i detta paket är:

 • Vi tillför 4 miljoner för förstärkning av drift och underhåll av Skutbergets friluftsområde.
 • Vi tillför 4 miljoner kronor för investeringar i Skutbergets Motionscentral, bland annat för att återöppna poolen och installera ett nytt gym och en ljudanläggning.
 • Vi tillför 2 miljoner i investeringsmedel för att fräscha upp Skutbergsgården och göra den användbar som sommarservering och som bokningsbar lokal för fester och sammankomster.
 • Vi tillför 2 miljoner i investeringsmedel för underhåll och attraktivitetshöjande åtgärder på Skutbergets friluftspark.
 • Vi tillför 2 miljoner kronor för underhåll av spår och leder i kommunen


Peter Sörensen

Politisk talesperson

LÄNKAR:
KPLs budgetförslaget som online-pdf
KPLs Driftsbudget 2025-2027 som online-pdf