Motion från Karlstadpartiet vann gehör. Karlstads kommun ska nu satsa på att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck.

Peter Sörensen (KPL) glädjs över kommunfullmäktiges beslut att bifalla Karlstadpartiets motion om en kartläggning.

Karlstads kommun kommer nu att låta ta fram en kommunövergripande kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Det står klart efter att samtliga oppositionspartier på gårdagkvällens kommunfullmäktige valde att stödja Karlstadspartiets motion om en sådan kartläggning.

–Karlstads kommun har redan idag ett ambitiöst arbete när det gäller kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men det har fram till idag saknats en heltäckande bild av hur omfattande det är i vår kommunen. Genom den kartläggning som vi genom gårdagens fullmäktigebeslut nu kommer att få till stånd kommer vi att få en ännu tydligare bild och ännu bättre möjligheter att ta strid mot hederskulturen, säger Peter Sörensen, fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet.

Brottsofferjouren i Värmland har länge tryckt på om behovet av att länets kommuner lägger tid och resurser på att ta fram en sådan kartläggning. Och Nationellt centrum för kvinnofrid, som fått regeringens uppdrag att verka för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, betonar också de vikten just av att kommunerna kartlägger problemets omfattning.

Åren 2017-2018 gjorde storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm en gemensam kartläggning av elever i årskurs nio. Rapporten, med titeln “Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar” visade att närmare var sjätte niondeklassare i Göteborg, Stockholm och Malmö lever under hedersförtryck och att en stor andel utsatts för våld. Och 10-20% av eleverna är utsatta för oskuldsnormer, dvs att man inte får välja partner själv och samtidigt tvingas till kyskhet och att vara oskuld tills man gifter sig.

–Hederskulturen är fruktansvärd och den borde varken höra hemma i vårt samhälle eller någon annan stans. Vi måste ta kampen mot den och för de drabbade på stort allvar. Och vi delar där Brottsofferjourens och Nationellt centrum för kvinnofrids syn på vikten av ett grundligt kartläggningsarbete. Därför är jag mycket glad att vi i fullmäktige, tillsammans med samtliga oppositionspartier – S, V och SD – nu kunde enas om att ta fram en sådan kartläggning. Vi får inte snåla på resurserna i kampen för de här tjejernas rättigheter, säger Peter Sörensen.

Samtliga partier från det blågröna minoritetsstyret – M, C, KD, L och MP – röstade emot motionen om en kartläggning.

Motionen som kommunfullmäktige röstade genom innebär att kommunledningskontoret ges i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till en kartläggning som undersöker hedersvåldets karaktär och omfattning med syfte att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatta och använder våld får adekvata insatser.

Länk: Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari kl 18. Webbsändning.
Länk: Motionen från Karlstadpartiet