Miljöbrott – lagar och fakta. Lästips till kommunalråden Nisser (M) och Nilsson (KD).

Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att göra en polisanmälan så fort de misstänker att ett miljöbrott har begåtts

I media ondgör sig nu kommunalråden Per-Samuel Nisser (M) samt Erik Nilsson (KD) över att vi från Karlstadpartiet polisanmält det miljöbrott kommunens egen teknik- och fastighetsförvaltning begått. Och de gör sitt bästa för att försöka avleda uppmärksamheten såväl från det faktum att den kommun de styr begått ett miljöbrott som från att det är de själva som enligt svensk lag har skyldighet att polisanmäla det. Men kanske bottnar deras agerande helt enkelt i kunskapsbrist. I god vänskaplig anda rekommenderar vi här därför våra fullmäktigekollegor lite faktabaserad helgläsning.

Miljöbrott drabbar till skillnad från många andra brott oftast inte en enskild individ utan den yttre miljön, till exempel markområden, vatten eller ekosystem. Ibland har miljöbrotten effekter som kan påverka kommande generationer.

Miljöbrott omfattar ett stort antal handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Exempel på brott som regleras i miljöbalken är

  • miljöfarlig kemikaliehantering
  • brott mot områdesskydd (som äventyrslekparken på Skutberget, reds.anm)
  • artskyddsbrott
  • otillåten miljöverksamhet
  • otillåten avfallstransport och nedskräpning.

Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att göra en polisanmälan så fort de misstänker att ett miljöbrott har begåtts. Miljöbrottsutredningar bygger oftast på ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter, till exempel kommunernas miljökontor och Länsstyrelsen.

Miljöbrott begås både uppsåtligt med avsikt att tjäna pengar, men även genom okunskap om de regler som gäller.

Straffet för den som döms för brott mot miljöbalken är böter eller fängelse i högst sex år. Har brottet begåtts inom näringsverksamhet kan företaget åläggas att betala en företagsbot. Företagsböter kan uppgå till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor.

Vid mindre allvarliga överträdelser kan tillsynsmyndigheterna utfärda en miljösanktionsavgift. Kommunen har vanligtvis ansvar för saneringen vid miljöbrott. Den som har orsakat en miljöskada är skyldig att betala för saneringen.

Källa: Polismyndigheten Miljöbrott