Länsstyrelsen upphäver planen för Bomstadbaden då den bryter mot strandskyddet

Bomstadplanen bryter mot strandskyddet, menar Länsstyrelsen. Och upphäver den därför.

I en artikel i dagens VF läser vi hur länsstyrelsen valt att upphäva planen för Bomstadbaden, då den bryter mot strandskyddet. En plan som vi från Karlstadpartiet var starkt kritiska till redan i vårt yttrande i samrådet. Ytterst handlar länsstyrelsens beslut om synen på i hur hög grad den natursköna udden exploaterats.

– Det är permanenta byggnader med altaner, uthus och sådda gräsmattor som går i princip hela vägen ned till vattnet, säger Magnus Ahlstrand från Länsstyrelsen.

Och då räcker det inte, menar Ahlstrand, att man som i kommunens plan lämnar ett litet stråk utmed kanten av udden för att man ska klara kravet på att platsen ska vara tillgänglig för allmänheten.

– Det handlar inte bara om att säkerställa en passage, man ska som besökare på platsen inte uppleva att man gör intrång på någon annans domän. Men den känslan får man på platsen, att man gör intrång.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) är inte enig med länsstyrelsen i den bedömningen.

– Nej, vi tycker att vi har säkerställt att det finns en relativt bred korridor och att vi har hittat en bra balans mellan campingens intresse och allmänhetens intresse att ta sig runt den här udden. Jag förstår inte riktigt det här beslutet, säger han.

“Man ska som besökare på platsen inte uppleva att man gör intrång på någon annans domän. Men den känslan får man på platsen, att man gör intrång.”

Erik Nilsson påpekar att planen är viktig för Karlstad.

– Sett till gästnätter är Bomstad ett av Karlstads främsta besöksmål och då tycker jag att det är märkligt att länsstyrelsen vrider sig så pass mycket för att sätta stopp för det.

Så långt saxat ur artikeln i VF. Från Karlstadpartiet instämmer vi helt och fullt med Länsstyrelsens bedömning. Kommunen har i allt för hög grad gått exploatörens önskemål om att få exploatera området till mötes.

Bomstad är en fantastisk camping. Med en sagolik strand. Och den är tveklöst en av Karlstads sommarpärlor. Men om Bomstad ska fortsätta vara ett av Karlstad främsta besöksmål borde det rimligen också ligga i campingens intresse att det vackra strandområdet inte privatiseras utan är tillgängligt för alla besökare. I enlighet med strandskyddets intentioner. En allt för hög grad av privatisering gynnar ju bara ett litet fåtal.

Och kommunens uppgift borde väl rimligen vara att försvara det lagstadgade strandskyddet. Inte att bekämpa det.

Detta tycks dock inte vara kommunens intention.

– Vi kommer att överklaga det här, för nu behöver någon annan titta på det, säger Erik Nilsson.

#längelevestrandskyddet