–Kommunstyrelsens förslag att begränsa talartiden i kommunfullmäktige bryter mot Regeringsformen

–Svensk lag måste gälla också i Karlstads kommunfullmäktige, säger Peter Sörensen (KPL).

–Det går inte att skriva in en begränsning av talartid i en arbetsordning för fullmäktige. Yttrandefriheten är skyddad via Regeringsformen och kan inte inskränkas av en kommun. Det beskedet fick jag av Lena Dalman, förbundsjurist och sakkunnig på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ändå är det just en begränsning av talartiden – till maximalt fem minuter– som kommunfullmäktiges presidium i Karlstad, där SKRs ordförande Anders Knape (M) ingår, vill skriva in i arbetsordningen, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet som nu vänt sig till presidiet med en skrivelse i ärendet.

Förslaget till revidering av arbetsordningen för Karlstads kommunfullmäktige kom upp för beslut på kommunfullmäktige den 9 december. Och hade beretts av kommunfullmäktiges presidium bestående av Anders Knape (M), Henrik Lindblom (L) och Monica Gundahl (S). I förslaget ingick att man ville begränsa talartiden till 5 minuter.

–Dagen efter mötet var jag i kontakt med Lena Dalman, förbundsjurist på SKR och författare till SKRs nyreviderade förslag till Arbetsordning för kommunfullmäktige. Hon förklarade för mig att det inte går att skriva in en begränsning av talartiden i kommunfullmäktige i en lokal arbetsordning. Yttrandefriheten regleras i Regeringsformen. Så det går inte att göra på det viset, berättar Sörensen.

Om man vill försöka begränsa talartiden måste det i så fall ske i en fristående, lokal och frivillig överenskommelse partierna emellan. I de kommuner där en sådan överenskommelse ingåtts har den byggt på att alla varit överens om den. Men en sån begränsning blir ändå bara rådgivande. Enligt lagen och enligt SKRs nyligen reviderade rådgivningsblad får ingen avbryta någon som har ordet i fullmäktige så länge hen inte avviker från ämnet.

När ärendet debatterades var det dock bara Karlstadpartiet som hade invändningar mot skrivningen om begränsning av talartid.

–Givet att det både bryter mot lagen och kraftigt beskär oppositionens debattmöjligheter är det märkligt att bara vi reagerade. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är en demokratisk arena designad för det talade ordet. Alla försök att där begränsa de folkvaldas talartid är i mina ögon försök att begränsa demokratin självt. För oss i Karlstadpartiet, som är fullmäktiges nyaste och minsta parti med representation endast där, är möjligheten att få framföra synpunkter i fullmäktige särskilt värdefull, säger Peter Sörensen (KPL).

Den fråga som istället vållade mest debatt var förslaget att skrota allmänhetens frågestund. Karlstadpartiet var ett av de partier som invände även mot detta förslag. Och beslutet blev att med anledning just av detta återremittera förslaget till kommunstyrelsen för att skriva om just den delen i syfte i behålla frågestunden. Och det omarbetade förslaget lär dyka upp för beslut i kommunfullmäktige inom kort igen.

–Med min skrivelse vill jag ge presidiet tillfälle att se över hur man hanterat frågan om begränsning av talartid. Alla kan göra misstag. Om förslaget återkommer i kommunfullmäktige i nuvarande form kommer jag att lyfta laglighetsfrågan och rösta mot begränsningen. Om förslaget ändå godkänns av fullmäktige har jag för avsikt att överklaga det till förvaltningsrätten, för att få laglighetsfrågan provad i högsta instans. Svensk lag måste gälla också i Karlstads kommunfullmäktige, avslutar Peter Sörensen (KPL).