Kommunen polisanmäler andras miljöbrott men struntar i att anmäla brott som deras egna förvaltningar begått

Kommunen anmäler miljöbrott som privatpersoner eller företag begår. Men struntar i att anmäla sina egna.

“Ärendet finns registrerat hos oss på bygglovsenheten som ett tillsynsärende, B2021-0313, och är som jag tidigare beskrivit under handläggning, dvs att utredning pågår. Ärendet avses att tas upp i stadsbyggnadsnämnden för beslut, vilket beräknas att bli under nämnden i mars eller i april. Gällande polisanmälan så görs detta av förvaltningen under själva handläggningen, om det är så att förvaltningen misstänker miljöbrott.”

Så skriver Karlstad kommuns stadsbyggnadsförvaltning idag som svar då vi från Karlstadpartiet frågar hur de har agerat gällande den tillsynsanmälan som vi för en tid sedan gjorde för den klätterlekpark som kommuns teknik- och fastighetsförvaltning uppfört på strandskyddat område, utan strandskyddsdispens.

Nyligen slog Länsstyrelsen fast att den omskrivna lekplatsen med äventyrstema, i motsats till vad kommunens själva hävdar, KRÄVER strandskyddsdispens och därmed är en förbjuden åtgärd enligt miljöbalken. Och redan 2014 slog Mark- och miljööverdomstolen fast samma sak i ett ärende gällande en annan lekplats på strandskyddat område, på Kartberget i Karlstad. I sin dom skrev man:

“Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna kräver strandskyddsdispens. För att dispens ska kunna ges krävs att det finns särskilda skäl. Även om en bollplan och en lekplats m.m. som är avsedda för allmänhetens nyttjande och rekreation kan anses ha ett visst allmänt intresse är det på intet sätt visat att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl för att ge dispens finns därför inte.”

Ändå händer ingenting, utan man hänvisar till att “utredning pågår”.

Vad är det då som kommunen behöver utreda ytterligare?

Läser man på polisens sida om miljöbrott är instruktionerna tydliga. Där står:

“Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att göra en polisanmälan så fort de misstänker att ett miljöbrott har begåtts.”

Att som kommunens stadsbyggnadsförvaltning hänvisa till att utredning pågår och vänta med att anmäla ett misstänkt miljöbrott i flera veckor, eller rentav månader, rimmar i våra ögon illa med polismyndighetens instruktioner.

Nyligen kunde vi i NWT läsa om hur kommunens teknik- och fastighetsförvaltning, dvs samma förvaltning som utan strandskyddsdispens uppfört både klätterlekplatsen och äventyrslekplatsen, anmält hur någon röjt vass på kommunens mark på Zakrisdal. Där hanterade man anmälan mycket skyndsamt, precis som lagen kräver.

I kommentarerna från förvaltningens direktör Per-Anders Bergman hänvisar man där bl a till att det krävs dispens för avverka vass samt att det kan handla om ett s k artskyddsbrott, dvs ett brott som precis som det brott man själva begått med lekparkerna, regleras i miljöbalken.

Agerar kommunen olika om brotten begås av privatpersoner eller privata företag än när de begås av kommunens egna förvaltningar?

Enligt kommunallagens likabehandlingsprincip är kommunen skyldig att behandla alla lika. Man får inte agera på ett sätt mot privatpersoner eller företag, och på ett annat sätt mot kommunens egna förvaltningar. Även det är ett lagbrott.

Vi måste kunna förvänta oss att tjänstemän och politiker känner till och efterlever svensk lag och att likhet inför lagen gäller i vår kommun.