Kommunen beslutade ge bidrag till Ibn Rushd trots hård kritik från Folkbildningsrådet. Sörensen (KPL) kritisk “Ett demokratiskt mycket tvivelaktigt beslut”

Folkbildningsrådet kritik mot Ibn Rushd har fått flera kommuner och regioner att dra in bidragen.

Studiematerial om när barnaga kan vara lämpligt. Om att en kvinna ska lyda sin man. Om att homosexualitet är en synd. Efter en granskning av studieförbundet Ibn Rushd från Folkbildningsrådet har bl a Stockholms stad, Helsingborg och Region Skåne beslutat pausa utbetalningar till Ibn Rushd. Och fler följer nu efter, som t ex Nybro kommun. Ändå beslutade Karlstads kommun igår att fortsätta ge bidrag till Ibn Rushd, något som Karlstadpartiets talesperson Peter Sörensen ställer sig frågande till. Karlstadpartiet ansluter sig därmed till den kritik som flera aktörer, inkl den konservativa blå alliansen, framfört. “Beslutet känns mycket demokratiskt tvivelaktigt, säger Sörensen”.

– Att stå upp för våra grundläggande demokratiska värderingar är oerhört viktigt i en tid som denna. I tjänsteyttrandet nämns Fortbildningsrådets granskning inte med ett endaste ord. Givet vad som framkommit i granskningen känns det i våra ögon mycket, mycket tvivelaktigt att fortsätta lämna kommunala bidrag till en organisation som Ibn Rushd. Det får aldrig råda några tvivel om att kommunen i alla lägen står upp för våra demokratiska grundvärderingar, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet Livskvalitet.

Folkbildningsrådets huvudsakliga uppgift är att fördela de pengar som staten ger till folkbildningen, och utvärdera om pengarna används som de ska. Under våren 2022 tog den dåvarande regeringen fram nya, tydligare regler för det statliga stödet till civilsamhälle och trossamfund för år 2023 och framåt. Organisationer som bryter mot det så kallade demokrativillkoret genom att exempelvis utöva våld, tvång eller hot mot någon, som diskriminerar individer eller grupper, eller på något annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde, ska inte få stöd.

Folkbildningsrådets granskning visade att studieförbundet har haft studiematerial riktat till barn som slagit fast att att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd samt innehållit antisemitiska konspirationsteorier. I beslutet som följde av granskningen skriver man:

“Folkbildningsrådets bedömning är att studieförbundet, inom ramen för den granskade verksamheten, har brustit i tre delar:

  • Efterlevnaden av det grundläggande villkor som anger att studieförbundet ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och inte får bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet.
  • Efterlevnaden av det grundläggande villkor som anger att studieförbundet ska lämna de uppgifter som Folkbildningsrådet begär för att kunna fullfölja sitt myndighetsuppdrag.
  • Efterlevnaden av det grundläggande villkor som anger att studieförbundet ska använda statsbidraget till det ändamål det beviljats för och ha ett tydligt anordnarskap i all verksamhet.

Ibn Rushd ska återbetala statsbidrag för den aktuella verksamheten, 146 900 kronor, och senast den 10 januari 2024 redovisa en åtgärdsplan. Studieförbundet måste vidta konkreta åtgärder, bland annat säkerställa högt ansvarstagande och problematiserande kontext samt rutiner kring val av material, så att konstaterade brister inte upprepas.”

Länkar: