Kommer att överklaga kommunfullmäktiges beslut om att begränsa talartiden “–Min uppfattning är att beslutet strider mot svensk lag”

–Att begränsa förtroendevaldas talartid i fullmäktige bryter mot svensk lag, hävdar Peter Sörensen (KPL).

–Förtroendevaldas yttrandefrihet och rätt att tala utan att bli avbrutna är skyddad av den svenska yttrandefriheten som kommer till uttryck i regeringsformen. Därför är den antagna arbetsordningen, med skrivningar om begränsning av talartiden till fem minuter per inlägg, enligt min mening ett brott mot svensk lag. Och jag avser därför att överklaga beslutet att godkänna arbetsordningen för att vi ska få en rättslig prövning av vad som är rätt och fel säger Peter Sörensen, fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet Livskvalitet.

–Som ledamot av fullmäktiges nyaste parti, med representation endast i fullmäktige, reagerade jag starkt mot förslaget till begränsning av talartiden. Och jag vände mig till SKRs förbundsjurist Lena Dalman, huvudansvarig för det nyskrivna rådgivningsblad just för hur arbetsordningar för kommunfullmäktige som SKR tagit fram. Enligt Lena Dalman går en begränsning av talartiden inte att skriva in i en arbetsordning. Rätten att tala är skyddad i den svenska regeringsformen. Detta framgår också av det nyframtagna rådgivningsbladet, berättar Peter Sörensen.

I rådgivningsbladet från SKR står “Om någon i sitt yttrande avlägsnar sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.”

Diskussionen om en begränsning av talartid har dykt upp i flera fullmäktigeförsamlingar i närtid. Så sent som i slutet av januari var ett liknande förslag uppe till diskussion i kommunfullmäktige i Skillingaryd.

– Fullmäktige är en demokratisk arena, vi styrs och regleras av lagar och regler. Jag tycker att det här lyfter en relevant fråga. Vi måste diskutera hur vi stärker och utvecklar fullmäktige. En talartidsbegränsning vore bra. Fullmäktige äger inte rätten att fatta besluten. Vi varken kan eller får. Vill vi begränsa talartiden så måste det i så fall ske frivilligt som alla partier ska vara överens om. Är vi inte överens så blir det inte av. Det ska vara en rådgivande tid. Säger man att man ska prata i 10 men pratar i 12 så kan inte talmannen göra något åt detta, sa Carina Ödebrink (S) i ett inlägg.

– SKR förordar inte på någon begränsning. Yttrandefriheten är skyddad av regeringsformen och då får man göra en uppgörelse och inte besluta. Om man inte är klar riktigt i det här vore återremiss lämplig, sa Kenth Williamsson (S).

Diskussionen i Skillingaryd landade i att fullmäktige beslutade att återremittera ärendet för vidare beredning, för att bringa klarhet i de juridiska aspekterna.

–I Karlstad lyste denna diskussion, bortsett från våra synpunkter, med sin frånvaro. Alla andra partier tyckte att idén med en begränsning var helt ok. Eftersom jag har en annan uppfattning så kommer jag att överklaga beslutet. En prövning i domstol kommer att bringa klarhet i frågan, till glädje för alla förtroendevalda i hela Sverige. Får man begränsa talartiden för inlägg i kommunfullmäktige i en kommunal arbetsordning eller inte? Jag tror att vi är många ute i Sverige som tycker att det vore bra att få veta vad som verkligen gäller, avslutar Peter Sörensen.

SKRs nyutgivna rådgivningsblad för Arbetsordning för fullmäktige.

FAKTA: Ur SKRs förslag till Arbetsordning för fullmäktige

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. Arbetsordning för fullmäktige 30 Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden överskridits. I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gentemot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF).