Karlstadpartiets samrådsyttrande över förslag till detaljplan Skutberget Västra

Den aktuella detaljplanen bygger på en vision och ett planprogram som behöver arbetas om.

Argumentation mot förslaget till detaljplan.

1. Planen bryter mot beslut fattat i kommunfullmäktige

I december 2019 fattade kommunfullmäktige i Karlstad beslut om det visions- och planprogram som förslaget till detaljplan är sprunget ur och utgår från. Ur detta visions- och planprogram framgår med all önskvärd tydlighet att det är helt avhängigt av att detaljplanen för temaparken genomförs.

Detta var också en uppgift som tidigare stod att läsa under rubriken ”Skutbergets utveckling” på Karlstad kommuns hemsida. Men den texten har såvitt vi erfar av någon anledning skrivits om – efter att detaljplanen för temaparken föll april/maj 2021 – så att kopplingen inte längre framgår. På vems initiativ detta skett och vad syftet med det varit har vi i skrivande stund inte haft tid att efterforska.

Ur Vision och planprogram antaget av kommunfullmäktige i Karlstads kommun i december 2019 framgår:

”Skutbergets utveckling som helhet består av tre samverkande delar – möjligheten till etablering av en temapark, utvecklingen av frilufts- och motionsområdet samt en samverkande och levande camping. Efter många år av sökande finns nu en aktör som vill investera i en temapark för sagoberättande. Det öppnar möjligheter för kommunen att samtidigt kunna satsa på en upprustning och utveckling av frilufts- och rekreationsområdet. Campingen, som utgör en viktig del av livet på Skutberget, förstärker områdets förutsättningar att fungera som arena för föreningsliv, idrottstävlingar, turism mm, vilket i sin tur gynnar campingen positivt.”

”Detaljplanen för temaparken är nära knuten till visionen och planprogrammet eftersom etableringen ger vissa förutsättningar för planprogrammet, som annars behöver omprövas. Det gäller tex servicebyggnaden, båtrampen samt den nya badviken med handikappramp som planeras ersättas i den västra delen av området. Även frisbeegolfbanan som driftas av Karlstad frisbeesportklubb påverkas av temaparken.”

”Samband mellan planprogrammet och detaljplanen för temaparken. Utvecklingen av Skutberget syftar till att hela Skutbergsområdet, både genom utveckling av frilufts- och motionsområdet och etableringen av temaparken. Inriktningen är att de motions- och friluftsverksamheter som ej kan vara kvar på grund av etableringen av temaparken, ska ges möjlighet till annan placering inom Skutberget eller i andra lägen inom Karlstad tätort. Om detaljplanen inte går att genomföra, innebär det nya förutsättningar även för utvecklingen av Skutbergets frilufts- och rekreationsområden, vilket innebär att hela eller delar av visionsprocessen behöver tas om. Sammantaget gör det visionen och detaljplanen för temaparken nära knutna och avhängiga av varandra.”

Utdrag ur Vision och planprogram antaget av kommunfullmäktige i dec 2019

Att fortsätta driva genom detaljplanen för Skutberget Västra är sålunda enligt vår bedömning ett beslut som står i direkt strid med ett beslut fattat av Karlstad kommuns högsta beslutande organ, kommunfullmäktige.

Den pågående detaljplaneprocessen borde istället, i enlighet med skrivningarna i det av fullmäktige antagna visions- och planprogrammet, omedelbart avbrytas. Och sedan tas om utifrån de nya förutsättningar som råder i dagsläget. För att sedan på nytt tas upp i kommunfullmäktige.

Att som nu sker trotsa fullmäktigebeslut är inte att agera inom demokratins ramar.

2. Detaljplanen bygger på ett inaktuellt visions- och planprogram

Som om argumentet under punkten 1 inte vore skäl nog att avbryta detaljplanearbetet, så är det vid en genomläsning av visions- och planprogrammet såväl finansiellt som idémässigt tydligt att det bygger på att temaparken byggs. Det visions- och planprogram som detaljplanen vilar på är därmed inte längre aktuellt, och grund att driva planarbetet vidare saknas därmed. Detta faktum borde i sig vara motiv nog för att avbryta planarbetet.

3. Ny insikt rörande regler för strandskydd och riksintresse för friluftsliv

Efter att kommunens idé att placera en muminpark på Skutbergets friluftsområde provats och domar fallit såväl i förvaltningsrätten som i mark- och miljödomstolen har sannolikt kommunens kunskapsläge när det gäller vad är som är planeringsmässigt möjligt eller inte förändrats. Inte minst gäller det områdets status som strandskyddat och riksintresse för det rörliga friluftslivet. Dessa skydd begränsar kraftigt vad som är möjligt att genomföra. På det området var domen som nyligen föll i Mark- och miljödomstolen glasklar. Med dessa erfarenheter och insikter i bagaget bör det finnas anledning för Karlstads kommun att reflektera kring och revidera vad som är möjligt och inte på sådan mark. Att inte göra det vore som vi ser det att på ett oansvarigt sätt riskera att hamna i ytterligare rättsprocesser och att slösa med både planeringstid och skattemedel.

Planområdet för detaljplan Skutberget Västra. Foto: Karlstads kommun

4. Sammanfattningsvis

Istället för att fortsätta driva denna detaljplaneprocess borde kommunledningen, mot bakgrund av ovanstående argumentation, snarast fatta beslut om att avbryta båda de pågående detaljplaneprocesserna, öst och väst, samt fatta beslut om att påbörja arbetet med ett nytt visions- och planprogram för Skutberget, givet dagens förutsättningar och kunskapsläge. Samt precis som i tidigare processer låta kommunfullmäktige fatta slutligt beslut om samtliga dessa steg.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Karlstad den 23 maj 2021

Peter Sörensen
Politisk talesperson
Ledamot av Karlstad kommunfullmäktige