Karlstadpartiet trycker på om inhibition samt kompletterar med prejudicerande dom på området

Trots en i överklagandet begärd inhibition fortsätter kommunen sina grävarbeten.

I en under förmiddagen skickad skrivelse till Länsstyrelsen i Värmland trycker fullmäktigeledamoterna Peter Sörensen (KPL) och Göran Svensson (–) nu på beträffande den inhibition man sedan tidigare begärt i sin överklagan rörande byggnadsarbeten kring lekplatsen på Skutbergets friluftsområde.

–Trots att vi begärt inhibition, dvs att alla arbeten omedelbart ska avbrytas i avvaktan på beslut i frågan, fortsätter kommunen för fullt med omfattande grävarbeten på platsen, berättar Peter Sörensen. Vi har därför i en ny skrivelse tryckt på om vår begäran om inhibition.

I skrivelsen har de dessutom kompletterat sitt ärende med information om en prejudicerande dom i ett snarlikt ärende på Kartberget från 2013. Här skriver man bl a:

Som ytterligare komplettering till vårt överklagande vill vi dessutom lämna en prejudicerande dom i Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, rörande en i våra ögon snarlik problematik, rörande ett ärende som involverar bl a Karlstads kommun. Det handlar om dom 2014-02-18 i mål nr M 8124-13, ur vilken vi citerar: “Mark- och miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att de planerade anläggningarna kräver strandskyddsdispens. För att dispens ska kunna ges krävs att det finns särskilda skäl. Även om en bollplan och en lekplats m.m. som är avsedda för allmänhetens nyttjande och rekreation kan anses ha ett visst allmänt intresse är det på intet sätt visat att detta intresse inte skulle kunna tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl för att ge dispens finns därför inte. Mark- och miljödomstolens dom såvitt avser första stycket domslutet ska därför upphävas och länsstyrelsens beslut i den delen fastställas.”

Kopia på skrivelsen har gått till kommunen samt till media.