Karlstadpartiet överklagar kommunens vägran att lämna ut begärda handlingar till kammarrätten

Kommunens vägran att lämna ut begärda handlingar kan komma att överklagas till Kammarrätten

Den nytillträdde (juni) kommundirektören Mikael Jareke har idag stoppat all vidare utlämning av av Karlstadpartiet begärda kopior på mail som enskilda tjänstemän skickat för diarieföring till kommunledningskontorets registrator. Karlstadpartiet har därför idag skickat en begäran om ett skriftligt avslagsbeslut i ärendet, för att därefter kunna ta det vidare till Kammarrätten.

–Kommunledningskontoret har satt Mikael Jareke som handläggare på alla frågor som Karlstadpartiet ställer, oavsett vilka sakfrågor det handlar om. Och Jareke tycks göra allt som står i hans makt för att begränsa våra möjligheter till insyn. Eftersom han är biträdande kommundirektör drar vi slutsatsen att detta är sanktionerat av kommundirektör Ulf Nyqvist, säger Peter Sörensen, fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet.

–Vad Karlstad kommuns och de bägge kommundirektörernas motiv till att försöka begränsa insynen kan vara vill vi i dagsläget inte spekulera i. Och vi hade gärna sett att vi sluppit att ta frågan vidare till Kammarrätten. Men nu lämnar deras agerande oss inte med några alternativ, så då får beslutet bli deras, säger Kenneth Jansson, styrelseordförande i Karlstadpartiet Livskvalitet.

Skrivelsen som i dag via Karlstadpartiets fullmäktigeledamot Peter Sörensen skickats till kommunledningskontoret lyder:

Hej,

i ett mail till kommunledningskontoret har jag den 15 oktober begärt att få ta del av en förteckning över samtliga handlingar, inklusive rena mail, som fem tjänstemän skickat till registratorn för diarieföring under en viss tidsperiod. Då detta enligt de svar jag fått av någon märklig anledning förefaller svårt att ta fram har jag istället bett om kopior på alla mail som dessa personer i detta syfte skickat till kommunledningskontoret@karlstad.se, då detta såvitt jag erfar är den gängse metod som används då en enskild tjänsteperson önskar få något diariefört. Det är alltså endast de konkreta mail som specifikt avser önskemål om diarieföring jag begärt att få ta del av, då jag anser att dessa, trots att de är att beteckna som interna mail inom förvaltningen, borde vara att beteckna som allmänna handlingar.

Inledningsvis har jag också via registratorns försorg fått ut sådana handlingar, vilket visar att de är enkelt tillgängliga. Men idag har jag så fått besked om att biträdande kommundirektör Mikael Jareke stoppat utlämningen av dessa handlingar med motivering att det handlar om interna mail inom förvaltningen, och att de därmed inte är att betrakta som allmänna handlingar.

Jag vill därför begära ett skriftligt avslagsbeslut där min förfrågan framgår och där kommunen specifikt beslutar om avslag om min begäran av kopior på mail från tjänstepersoner som gått till kommunledningskontoret@karlstad.se i avsikt att få handlingar bedömda för diarieföring av registrator. Avsikten med denna begäran är att överklaga beslutet till kammarrätten.

Kan kommunledningskontoret se att uppgifterna kan tas fram på annat sätt, så skulle jag sätta värde på det. Jag har inga som helst intressen av att Karlstads kommun i onödan ska figurera i kammarättsärenden.

Med vänlig hälsning,

Peter Sörensen
Ledamot
Kommunfullmäktige
Karlstads kommun

Syftet med Karlstadpartiets begäran av de aktuella handlingarna är att granska hur tjänstemännen i Karlstads kommun hanterar offentlighets- och sekretsslagens (OSL) bestämmelser om registrering av allmänna handlingar. Anmälan handlar inte om samma dokument som den JO-anmälan som tidigare diskuterats avser. Det är ett separat ärende.