Karlstadpartiet överklagar förvaltningsrättens avvisande rörande överklagande av Månsbergsbeslutet

–Medborgarna måste kunna lita på att svenska lagar respekteras i Karlstads kommunfullmäktige, säger Peter Sörensen

–Vi är inga jurister. Men vi har diskuterat kommunens och förvaltningsrättens sätt att agera med flera erfarna jurister, och därefter fattat beslutet att överklaga det. Här borde, menar vi, både kommunen och förvaltningsrätten, med utgångspunkt i Förvaltningslagens 6 § om serviceskyldighet ha agerat annorlunda. De har en skyldighet enligt lag att hjälpa medborgarna att tillvarata sina intressen, säger Peter Sörensen

Upprinnelsen till ärendet handlar om hur beslutet att anta detaljplanen för Månsberget fattades. När ärendet var uppe för behandling i kommunfullmäktige i oktober fattade kommunfullmäktige beslut om att återemittera det för att låta komplettera det med en ny handelsutredning. När ärendet så återkom i december så fanns ingen ny handelsutredning med bland handlingarna. Istället röstade fullmäktige genom planen på precis samma underlag som fanns tillgängliga i oktober. Det var detta som Karlstadpartiet reagerade mot.

–Efter samtal med jurister bl a på SKR har vi förstått att det fungerar så att kommunstyrelsen äger rätt att bestämma omfattningen på de krav som ställs i en s k återremiss. Men att dra ner omfattningen till noll, som man här gjort, är ju detsamma som att strunta i återremissen och istället hantera den som om det handlat om en bordläggning. Det känns, tycker vi, som ett juridiskt högst tveksamt tillvägagångssätt. Därför bestämde vi oss för att överklaga det, och få det prövat av en högre instans, berättar Peter Sörensen.

–Kommunmedborgarna måste kunna lita på att svenska lagar respekteras i Karlstads kommunfullmäktige

Ett överklagandet av ett beslut ska sändas till den myndighet som fattat beslutet. Och Karlstadpartiet skickade därför överklagandet till kommunen den 29 december förra året. Och kommunen svarade att de skickat det vidare till förvaltningsrätten. Den 2 februari kom svaret från förvaltningsrätten där man avvisade överklagandet då det skickats till fel myndighet. Eftersom ärendet handlar om en detaljplan skulle det ha skickats till mark- och miljödomstolen.

–Vi är inga jurister. Men vi har diskuterat kommunens och förvaltningsrättens sätt att agera med flera erfarna jurister, och därefter fattat beslutet att överklaga det. Här borde, menar vi, både kommunen och förvaltningsrätten, med utgångspunkt i Förvaltningslagens 6 § om serviceskyldighet (se faktaruta nedan) ha agerat annorlunda. De har en skyldighet enligt lag att hjälpa medborgarna att tillvarata sina intressen, säger Peter Sörensen

–För oss är det viktiga att sakfrågan får provas ordentligt av rätt myndighet. Får man verkligen strunta i de villkor som ställts i en återremiss som beslutats av kommunfullmäktige? Kommunmedborgarna måste kunna lita på att svenska lagar respekteras i Karlstads kommunfullmäktige, säger Peter Sörensen.

Överklagandet av Förvaltningsrättens beslut att avvisa det ursprungliga överklagandet insändes den 7 februari. Och en bekräftelse på att det mottagits och fått ärendenummer 765-22 emottogs den 8 februari..

FAKTA
Förvaltningslagen 6 § 
En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.