Karlstadpartiet Livskvalitet begär skyndsam tillsyn av den q-märkta överbanmästarvillan

Överbanmästarvillan idag. Ett klotterplank för grafitti som lämnats att förfalla vind för våg.

Karlstadpartiet har idag begärt skyndsam tillsyn av den gamla överbanmästarvillan på Magasinsgatan 1 på Herrhagen. Huset, som är rödlistat i Karlstad kommuns kulturmiljöprogram, och därmed anses vara särskilt värdefullt, vilket är klassen under byggnadsminne, är den sista resten av den forna järnvägsstationen Östra Station som låg på andra sin spåren. Huset har de senaste åren varit hotat av rivning av ägaren Trafikverket, men kommunen har stått på sig och hävdat husets stora kulturhistoriska värde.

Överbanmästarvillan som det såg ut 2015. En lummig kulturmiljöidyll mitt i centrala Karlstad.

I oktober 2017 uttalade sig t ex stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson KD) i en intervju på Sveriges Radio, där han bl a sa:

–Det här är ju en väldigt fin del av Karlstads kulturhistoria. Det är ju den enda byggnad som egentligen finns kvar av gamla östra station.

Och så sent som i januari i år skrev stadsarkitekt Henrik Sjöberg följande i ett svar till en insändarfråga i NWT:

–Byggnaden är en del av Karlstads kommunikationshistoria och därför tycker vi att det är viktigt att bevara den. Att neka rivning och att peka ut byggnaden som värdefull i vårt kulturmiljöprogram är del i det arbetet.

Även insidan har klottrats ner. Det senaste året har ständiga påhälsningar dessutom lett till vandalisering.

Ända har ingenting hänt. Trafikverket har fortsatt låta huset förfalla. Det har klottrats ner med grafitti både in- och utvändigt. Utan att Karlstads kommun agerat.

–Karlstads kommun borde naturligtvis ha agerat i kraft av sitt tillsynsansvar, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet, som följt husets öde på nära håll i många år. En rödlistad byggnad ska ägnas en större varsamhet enligt Plan- och bygglagen (PBL). Där har man varit allt för passiv mot Trafikverket.

Nu har dessutom ytterligare åverkan skett. När Peter här om dagen passerade huset noterade han till sin förfäran hur hela den forna villaträdgården helt skövlats och förvandlats till en grusplan.

Hela den gamla trädgården har skövlats och förvandlats till en grusplan. Här ska ett teknikhus uppföras.

–Hela den gamla trädgården som låg på en lång härlig sluttningstomt och utgjorde ett härligt inslag i gatubilden är bortskövlad. De resliga gamla thujorna. Enbuskarna. Och de knotiga hundraåriga äppel- och päronträden. Allt är borta. Och tomten är nu förvandlad till en stor grusplan, säger Peter.

Det visar sig att Karlstad kommuns stadsbyggnadsförvaltning beviljat bygglov för uppförande av ett sk Teknikhus åt Trafikverket. Lovet har beviljats 2018 på sk delegation, vilket innebär att det lämnas av en enskild tjänsteman och aldrig passerat varken kulturmiljöavdelningen eller stadsbyggnadsnämnden.

Samma trädgård innan den skövlades. En lummig uppvuxen trädgård som var ett trevligt inslag i gatubilden.

–Det är ju fullkomligt obegripligt att detta kunnat ske. Ett bygglov på en fastighet som är rödlistad får aldrig hanteras på delegation, säger en upprörd Peter Sörensen. Ett sådant här beslut berövar ju i ett enda slag nästan hela det kulturmiljövärde som man skulle värna. Så här får det inte gå till. Då kan vi lika gärna skrota hela kulturmiljöarbetet i kommunen. Det blir ju bara att kasta pengar i sjön.

–Teknikhuset hade med största sannolikhet lika gärna kunnat byggas på andra sidan spåren, där Karlstad Östra en gång stod. Där är en idag helt obrukad asfaltyta som inte kan användas till något annat, fortsätter Peter.

På andra sidan spåren står en tom och oanvänd asfalterad yta tom. Här kunde teknikhuset sannolikt lika gärna kunnat placeras.

–Jag har idag varit kontakt med både kulturmiljöansvariga och stadsbyggnadsnämnden för att skyndsamt påkalla uppmärksamhet kring vad som skett och vad som pågår. Mitt förslag är att man omedelbart stoppar det pågående bygget. Och snabbt som ögat försöker lösa en alternativ placering, t ex på andra sidan spåren. Sedan får man göra vad man kan för att försöka återställa den gamla villatomten i ett fint skick igen.

–Nu hoppas jag att de ansvariga agerar skyndsamt och kraftfullt. Jag kommer att lyfta det här ärendets hantering på nästa kommunfullmäktigemöte. Så här får det helt enkelt inte gå till. Det är inte acceptabelt, avslutar Peter.