Karlstadpartiet kräver skriftlig förklaring från Karlstads Energi rörande upptäckta brister kring återbruk av elektronik

Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson från Karlstadspartiet under studiebesöket i augusti 2020.

Under ett studiebesök på Karlstads Energis återvinningsstation på Våxnäs den 13 augusti 2020, rörande ett pågående elåtervinningssamarbete mellan Karlstad Energi, Röda Korset och det privata företaget PG Tech, observerade Karlstadpartiets fullmäktigegrupp ett antal allvarliga brister.

1. Trots att samarbetet med entreprenörerna PG Tech och Röda Korset vid besökstillfället pågått i över två år, fanns inget skrivet upphandlat avtal enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) på plats. Ingen annan person eller annat företag har därmed fått möjlighet att ge anbud. PG Tech är ju dessutom ett enskilt bolag som startades i februari 2019 under projektets gång av en av Röda Korsets volontärer. Det var dessutom oklart om några skrivna avtal alls fanns vid besökstillfället, varken med Röda Korset eller PG Tech.

2. I Sverige gäller lagen om producentansvar och här har alla elproducenter därför tillsammans bildat bolaget Elkretsen. Deras uppgift är att ta hand om producentansvarsbiten när det gäller insamlat elavfall. Allt som slängs i elskrotsburarna på kommunala återvinningsstationer i Sverige är därför företaget Elkretsens egendom. Och deras verksamhet är av miljöskäl noga styrd och övervakad, för att inte elskrotet ska hamna på villovägar. Att utan tillåtelse plocka material ur Elkretsens elburar är stöld och ett lagbrott. Och Karlstads Energi har såvitt vi erfar sedan flera år tillbaka nolltolerans på sådana stölder. I över två år har PG Tech och Röda Korsets personal trots detta, och trots att man varken varit i kontakt med eller haft tillåtelse från Elkretsen, tillåtits att fritt plocka elskrot ur Elkretsens burar. Det handlar enligt uppgift om åtskilliga tiotals ton som försvunnit.

3. Vid besöket noterade Karlstadpartiets fullmäktigegrupp dessutom en stor informationsskylt där man bl a kunde läsa följande: ”Lämna din dator eller mobil med gott samvete. I ett samarbete mellan Röda Korset Karlstadkretsen och Karlstads Energi samlar vi in datorer, mobiler och surfplattor. Så gör vi tillsammans en insats för miljön genom att prylarna får nytt liv. De restaurerade datorerna används i Röda Korsets lokala verksamheter eller går till secondhandbutiken för att säljas. Överskottet tillåter Karlstadkretsen att ge volontärerna möjlighet att bedriva olika sociala verksamheter i Karlstad”. Sanningen tycks emellertid istället vara den att majoriteten av materialet, liksom av intäkterna från försäljningen av dem, istället gått till ett privat företag som bedrivits från en bostad i Kil.

Del av den i skrivelsen nämnda skylten. Numer bortplockad.

Inget skrivet avtal och ingen upphandling gjord enligt LOU. Inget avtal med Elkretsen om att få plocka grejer ur deras burar, vilket är detsamma som stöld. Dessutom av miljöfarligt avtal. Och så paketerat med marknadsföring som vilselett Karlstadborna genom att renommésnylta på Röda Korsets starka ideella varumärke. Hur har något sådant kunna fortgå på ett kommunalt bolag i Karlstads kommun?

Kan bolagets omdöme månne ha grumlats av att den drivande kraften från Röda Korset varit Heiko Bubholz, äkta make till Monika Bubholz, kommunalråd och styrelseordförande i Karlstads Energi?

Från Karlstadpartiet ser vi positivt på satsningar på ökat återbruk. Men det måste ske enligt gällande lagar och regler samt på ett öppet, transparent och korrekt sätt. Från Karlstadpartiets styrelse ser vi allvarligt på de observerade brister som ovan redogjorts för och emotser nu en skriftlig förklaring från Karlstads Energis VD Erik Kornfeld, där han ger sin bild av vad som föregått samt redovisar vilka eventuella åtgärder som vidtagits.

Pär Eklund
Styrelseordförande

Göran Johansson
Vice ordförande

Peter Sörensen
Ledamot

Evabritt Johansson
Ledamot