Karlstadpartiet inleder samarbete med föreningen Strandskyddarna. -Stärker våra möjligheter att påverka på miljöområdet!

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

–Samarbetet med föreningen Strandskyddarna ger oss nu möjlighet att överklaga strandskyddsärenden hela vägen upp till Svea Hovrätt, något som kraftigt stärker våra demokratiska möjligheter att påverka på det här viktiga miljöområdet, berättar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Möjligheterna att överklaga kommunala beslut om strandskyddsdispens är begränsade till s k sakägare. Något som försvårat för privatpersoner, politiska partier eller föreningar att agera där de anser att kommunen agerat felaktigt.

Däremot får ideella föreningar eller andra juridiska personer som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen eller friluftsintressen rätt att överklaga dispenser eller upphävanden av strandskyddet i en detaljplan. För att få överklaga ska föreningen ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, inte vara vinstdrivande, ha minst 100 medlemmar, eller på annat sätt visa att den har allmänhetens stöd och det ska handla om kontinuerlig verksamhet.

Föreningen Strandskyddarna bildades i Bohuslän den 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Och föreningen är idag verksam över hela Sverige och har med framgång drivit ett stort antal strandskyddsärenden.

–I Karlstads kommun har man prioriterat tillväxt på bekostnad av tillsyn rörande strandskydd, berättar Peter Sörensen. Under 2021 budgeterade man t ex inga resurser alls för tillsyn. Och kommunen är själv en av de största syndarna när det gäller just brott mot strandskyddsreglerna.

–Man verkar närmast ha satt i system av försöka sätta strandskyddets förbudsregler ur spel. Vi såg det mycket tydligt t ex i planerna kring muminparken som föll just bland annat då den bröt mot strandskyddsreglerna. Det är ett agerande vi från Karlstadpartiet ogillar starkt och vi har därför lagt egna resurser på att under den gångna mandatperioden bevaka strandskyddsfrågorna i vår kommun. Och vi har bland annat begärt tillsyn av och överklagat flera fall där vi anser att kommunen gjort överträdelser, fortsätter Sörensen.

–Samarbetet med föreningen Strandskyddarna ger oss nu möjlighet att överklaga strandskyddsärenden hela vägen upp till Svea Hovrätt, något som kraftigt stärker våra demokratiska möjligheter att påverka på det här viktiga miljöområdet, avslutar Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

FAKTA STRANDSKYDD:

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • uppföra nya byggnader,
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där,
  • gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område, till exempel bygga en brygga eller en friggebod? Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

  • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
  • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
  • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Källa: Boverket